Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιές: Μάχη να κρατηθούν οι φλόγες μακριά από το Γύθειο — Προς το παρόν απέφυγε τα χειρότερα

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη είναι η φωτιά στην Ανα­το­λι­κή Μάνη, με την κατά­στα­ση να είναι βελ­τιω­μέ­νη, καθώς το Γύθειο γλί­τω­σε τα χει­ρό­τε­ρα με την απο­μά­κρυν­ση του πύρι­νου μετώ­που. Έχουν εκκε­νω­θεί προ­λη­πτι­κά περισ­σό­τε­ρες από 15 κοινότητες.

«Ολο­νύ­χτια μάχη έδω­σαν και εξα­κο­λου­θούν να δίνουν οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις στην Ανα­το­λι­κή Μάνη, για να κρα­τή­σουν τις φλό­γες μακριά από το Γύθειο και άλλες κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές του δήμου», ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Λακω­νί­ας, Θεό­δω­ρος Βερούτης.

Όπως πρό­σθε­σε, «από τις 7:30 σήμε­ρα, ένα ελι­κό­πτε­ρο συν­δρά­μει τις προ­σπά­θειες των επί­γειων δυνά­με­ων της Πυρο­σβε­στι­κής και αυτό μπο­ρώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημα­ντι­κό, διό­τι το πιο κρί­σι­μο σημείο είναι η περιο­χή γύρω από το Γύθειο, ώστε να μην μπει η φωτιά μέσα στην πόλη».

Παράλ­λη­λα, επε­σή­μα­νε ότι «έχου­με και άλλες εστί­ες που εντο­πί­ζο­νται στις περιο­χές Αγε­ρα­νός, Βαθύ, καθώς και σε περιο­χές της δημο­τι­κής ενό­τη­τας Σμύ­νους, όπου και εκεί επι­χει­ρούν δυνά­μεις της Πυροσβεστικής».

Μάλι­στα, όπως υπο­γράμ­μι­σε σε αυτό το σημείο, ο Θεό­δω­ρος Βερού­της «θεω­ρώ ότι η σημε­ρι­νή ημέ­ρα είναι πάρα πολύ κρί­σι­μη, διό­τι θα κρι­θεί, τόσο από τις προ­σπά­θειες της Πυρο­σβε­στι­κής και τα μέσα που θα δια­θέ­σει, όσο και από τις δικές μας προ­σπά­θειες, το κατά πόσο η φωτιά θα μπει σε ύφεση».

Ανα­φε­ρό­με­νος στις προ­σπά­θειες που έγι­ναν χθες, ώστε να μην εισέλ­θει το πύρι­νο μέτω­πο μέσα στο Γύθειο, ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης είπε στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ότι «ήταν πολύ σημα­ντι­κή η προ­σπά­θεια των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων, που κατά­φε­ραν να περιο­ρί­σουν τις φλό­γες και να τις κρα­τή­σουν μακριά από την πόλη».

Σχε­τι­κά με τον αν προ­κλή­θη­καν ζημιές στην πόλη, ο κ. Βερού­της ανέ­φε­ρε ότι «η φωτιά έφθα­σε πολύ κοντά στο Γύθειο, αλλά σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία που έχω, δεν κάη­καν σπί­τια, χωρίς όμως να απο­κλείω το ενδε­χό­με­νο, να έχουν προ­κλη­θεί κάποιες ζημιές σε αύλειους χώρους».

Όσον αφο­ρά την φιλο­ξε­νία των κατοί­κων, τόσο του Γυθεί­ου, όσο και άλλων περιο­χών, που έφυ­γαν από τα σπί­τια τους, λόγω της φωτιάς, ο Θεό­δω­ρος Βερού­της είπε στο ΑΠΕ — ΜΠΕ, ότι «φρό­ντι­σαν για αυτό ο δήμος Ανα­το­λι­κής Μάνης, ο στρα­τός, ο δήμος Ευρώ­τα και όλοι μας, ενώ και ο δήμος Σπάρ­της ήταν έτοι­μος για να συνδράμει».

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, εκτός από ελι­κό­πτε­ρο, στην περιο­χή επι­χει­ρούν 88 πυρο­σβέ­στες με 25 οχή­μα­τα και τρεις ομά­δες πεζο­πό­ρων τμημάτων.

Ακό­μη, το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων συν­δρά­μουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα της αυτοδιοίκησης.

Το Λιμενικό έσωσε 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε παραλίες

Συνο­λι­κά 18 άτο­μα απε­γκλώ­βι­σε και μετέ­φε­ρε μέσω θαλάσ­σης το Λιμε­νι­κό κατά την διάρ­κεια εκκέ­νω­σης των περιο­χών της Ανα­το­λι­κής Μάνης οι οποί­ες αντι­με­τώ­πι­σαν την μανία της πυρκαγιάς.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής μετά την ενη­μέ­ρω­ση για εκκέ­νω­ση, ζητή­θη­κε βοή­θεια για τον εντο­πι­σμό και απε­γκλω­βι­σμό εγκλω­βι­σμέ­νων στις παρα­λί­ες της περιοχής.

Άμε­σα τέθη­κε σε εφαρ­μο­γή το τοπι­κό σχέ­διο έκτα­κτης ανά­γκης της ανω­τέ­ρω Λιμε­νι­κής Αρχής. Στην περιο­χή έσπευ­σε ένα περι­πο­λι­κό σκά­φος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τρία ιδιω­τι­κά σκά­φη, ένα επαγ­γελ­μα­τι­κό αλιευ­τι­κό, καθώς επί­σης και ένα ρυμουλκό.

Το περι­πο­λι­κό σκά­φους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απε­γκλώ­βι­σε συνο­λι­κά 18 άτο­μα και τα μετέ­φε­ρε με ασφά­λεια στον λιμέ­να Γυθεί­ου, ενώ παρέ­μει­νε σε ετοι­μό­τη­τα καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας προς παρο­χή συν­δρο­μής, εφό­σον απαιτείτο.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο