Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιές σε Βίλλια-Κερατέα: Στις 100.000 φτάνουν τα καμένα στρέμματα γης!

Μεγά­λη η κατα­στρο­φή από τις πυρ­κα­γιές στα Βίλ­λια και την Κερα­τέα, που μαί­νο­νταν από τη Δευ­τέ­ρα μέχρι σχε­δόν την Παρα­σκευή, μπρο­στά στη γύμνια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού να την αντι­με­τω­πί­σει εγκαί­ρως και να μην εξαπλωθεί.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έδει­ξε ο δορυ­φό­ρος με βάση το ευρω­παϊ­κό σύστη­μα «Copernicus», στη Δυτι­κή Αττι­κή φαί­νε­ται ότι η πυρ­κα­γιά κατέ­στρε­ψε του­λά­χι­στον 94.000 στρέμ­μα­τα γης, ενώ στην Κερα­τέα κατέ­γρα­ψε 5.317 στρέμ­μα­τα, χωρίς να υπο­λο­γί­ζο­νται τα καμέ­να σπί­τια που κατα­γρά­φο­νται ακό­μα από τις υπη­ρε­σί­ες του υπ. Περιβάλλοντος.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι λόγω των ελλεί­ψε­ων που προ­κα­λεί η πολι­τι­κή που απα­ξιώ­νει τη δασο­πυ­ρό­σβε­ση, το Δασαρ­χείο της Ελευ­σί­νας, παρό­τι έχει στην αρμο­διό­τη­τά του 600.000 στρέμ­μα­τα δασι­κής έκτα­σης σε μια τερά­στια περιο­χή από το Ποι­κί­λο όρος έως τον Κιθαι­ρώ­να και το όρος Πατέ­ρα, έχει μόλις 28 υπαλ­λή­λους και κανέ­ναν δασεργάτη!

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, εξάλ­λου, ότι σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αττι­κής, για τη διά­νοι­ξη δασι­κών δρό­μων στην Αττι­κή δόθη­καν μόλις 30 χιλιά­δες ευρώ, την ώρα που το ελλη­νι­κό κρά­τος πλη­ρώ­νει 300 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το χρό­νο για να στη­ρί­ξει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στο Αφγα­νι­στάν με τη συμ­με­το­χή της χώρας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο