Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιές σε εξέλιξη: Δραματική η κατάσταση σε Δαδιά, Λέσβο, Ηλεία — Δύσκολη νύχτα, επικίνδυνη η Δευτέρα

Δρα­μα­τι­κή η κατά­στα­ση με τις φωτιές σε Ηλεία, Δαδιά και Λέσβο, ενώ και σε άλλες περιο­χές υπάρ­χουν φωτιές σε εξέ­λι­ξη. Η κατά­στα­ση δεν ανα­μέ­νε­ται να βελ­τιω­θεί, καθώς ο εκπρό­σω­πος Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής, Γιάν­νης Αρτο­ποιός, προει­δο­ποί­η­σε ότι και η Δευ­τέ­ρα θα είναι μια επι­κίν­δυ­νη ημέ­ρα, συν­δυά­ζο­ντας ένα «εκρη­κτι­κό κοκτέιλ» ξηρα­σί­ας, πολύ υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών και ισχυ­ρών ανέμων.

Ο υπο­τι­θέ­με­νος σχε­δια­σμός της κυβέρ­νη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση των πυρ­κα­γιών «που πήγε περί­πα­το». Ξεσπούν πυρ­κα­γιές καθη­με­ρι­νά και που­θε­νά δεν υπήρ­χουν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, ούτε και άλλα μέτρα πρόληψης.

Τρία πύρινα μέτωπα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

Οι συνε­χι­ζό­με­νες εναλ­λα­γές της κατεύ­θυν­σης αλλά και της έντα­σης του ανέ­μου στην περιο­χή της Δαδιάς εξα­κο­λου­θούν να υπο­δαυ­λί­ζουν την πολυ­ή­με­ρη πλέ­ον προ­σπά­θεια κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς που στο πέρα­σμά της αφή­νει σημα­ντι­κά λαβω­μέ­νο το Εθνι­κό Πάρκο.

Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προϊ­στά­με­νος του Δασαρ­χεί­ου Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, Γιώρ­γος Πιστό­λας, ο οποί­ος μαζί με τους συνα­δέλ­φους του των όμο­ρων του Σου­φλί­ου δασαρ­χεί­ων και με μέλη δασι­κών συνε­ται­ρι­σμών βρί­σκο­νται στην περιο­χή προ­κει­μέ­νου να συμ­βά­λουν στην υλο­το­μία και στη δημιουρ­γία αντι­πυ­ρι­κών ζωνών, ανα­φέ­ρει ότι λίγο πριν από τις 21:00 η φωτιά, λόγω του δυνα­τού αέρα, πέρα­σε την αντι­πυ­ρι­κή ζώνη νότια του Κέντρου Ενη­μέ­ρω­σης της Μονά­δας Δια­χεί­ρι­σης του Εθνι­κού Πάρ­κου, απει­λώ­ντας το Κέντρο το οποίο έχει εκκε­νω­θεί, ενώ από το σημείο έχει απο­μα­κρυν­θεί και το κινη­τό επι­χει­ρη­σια­κό κέντρο της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας «Όλυ­μπος».

Περι­γρά­φο­ντας την εικό­να που παρου­σιά­ζει από­ψε η πυρ­κα­γιά, ο κ. Πιστό­λας ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αυτό που καλού­μα­στε να αντι­με­τω­πί­σου­με μετά το μεση­μέ­ρι είναι τρία ενερ­γά και μεγά­λα μέτω­πα. Το ένα κινεί­ται βόρεια προς την περιο­χή του μονα­στη­ριού της Δαδιάς και του δασι­κού φυτω­ρί­ου. Περι­με­τρι­κά του μονα­στη­ριού, που έχει εκκε­νω­θεί, έχει γίνει αντι­πυ­ρι­κή ζώνη για την προ­στα­σία του. Με τα ως τώρα δεδο­μέ­να η εκτί­μη­ση είναι ότι το συγκε­κρι­μέ­νο μέτω­πο θα ελεγ­χθεί ή θα σβή­σει στις επό­με­νες μέρες, ενδε­χο­μέ­νως και αύριο. Το θέμα είναι τα άλλα δύο μέτω­πα. Το ένα είναι νότια προς το φράγ­μα της Λύρας λίγο πιο πάνω από εκεί όπου ξεκί­νη­σε η πυρ­κα­γιά, σε μια περιο­χή στην οποία επι­χει­ρού­σαν και τα πυρο­σβε­στι­κά ελι­κό­πτε­ρα με ρίψεις νερού, βόρεια του φράγματος.

Το μεγα­λύ­τε­ρο μέτω­πο είναι στο δυτι­κό τμή­μα του δάσους, όπου επι­χει­ρούν υλο­τό­μοι για τη δημιουρ­γία νέας αντι­πυ­ρι­κής ζώνης που θα παρέ­χει τη δυνα­τό­τη­τα προ­σέγ­γι­σης του μετώ­που της πυρ­κα­γιάς στις επί­γειες δυνά­μεις πυρό­σβε­σης. Το συγκε­κρι­μέ­νο σημείο είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό καθώς εάν η πυρ­κα­γιά το περά­σει, απει­λού­νται οι φωλιές του Μαυρόγυπα».

Την ίδια στιγ­μή, η Αστυ­νο­μία έχει προ­χω­ρή­σει στην εκτρο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των και στα δύο ρεύ­μα­τα στο ύψος του κόμ­βου Λύρας — Λαγυ­νών με τους οδη­γούς να καλού­νται να χρη­σι­μο­ποιούν την παλιά Εθνι­κή Οδό.

Να κατα­βά­λει κάθε προ­σπά­θεια για την κατά­σβε­ση της μεγά­λης φωτιάς και να μερι­μνή­σει για την επα­να­φο­ρά ‑κατά το δυνα­τόν- αυτού του μονα­δι­κού δάσους στην προ­τε­ραία κατά­στα­σή του, κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση με δήλω­σή του, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής.

Μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του χωριού Δαδιά

Μήνυ­μα μέσω του 112 στάλ­θη­κε στις 20:45 στους κατοί­κους του χωριού Δαδιά για να εκκε­νώ­σουν την περιο­χή λόγω δασι­κής πυρ­κα­γιάς που βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

Συγκε­κρι­μέ­να το μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: «Αν βρί­σκε­στε τώρα στη Δαδιά εκκε­νώ­στε τώρα προς Σου­φλi δια μέσω Γιάν­νου­λη. Δασι­κή πυρ­κα­γιά στην περιο­χή σας. Οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

Πύργος: Μεγάλο εξακολουθεί να είναι το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε από την περιοχή Μακρίσια,

Μεγά­λο εξα­κο­λου­θεί να είναι το μέτω­πο της φωτιάς που ξεκί­νη­σε τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες από την περιο­χή Μακρί­σια του Δήμου Ανδρί­τσαι­νας — Κρε­στέ­νων, στην Ηλεία.

Όπως ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Ηλεί­ας, Βασί­λης Γιαν­νό­που­λος, «το πύρι­νο μέτω­πο έχει “ανοί­ξει” αρκε­τά και βρί­σκε­ται ανά­με­σα στις περιο­χές, Σκιλ­λου­ντία, Φρύ­ξα, Βρί­να και Γρύ­λος, χωρίς όμως να απει­λεί μέχρι τώρα κατοι­κη­μέ­νες περιοχές».

Στην περιο­χή εξα­κο­λου­θούν να επι­χει­ρούν ισχυ­ρές επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, που απο­τε­λού­νται από 125 πυρο­σβέ­στες με επτά ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 43 οχήματα.

Ακό­μη, το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα και μηχα­νή­μα­τα έργου της αυτο­διοί­κη­σης, καθώς επί­σης εθε­λο­ντές και κάτοι­κοι της περιοχής.

Δύσκολη νύχτα στη Λέσβο

Στη Λέσβο, γίνε­ται προ­σπά­θεια να ανα­κο­πεί το μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς που είναι σε εξέ­λι­ξη από το πρωί του Σαβ­βά­του, και το οποίο πλη­σιά­ζει το χωριό Σταυρός.

Στό­χος των δυνά­με­ων της Πυρο­σβε­στι­κής είναι να μην αφή­σουν να ξεφύ­γει η φωτιά και προ­χω­ρή­σει προς τον Λεσβια­κό Όλυμπο.

Νωρί­τε­ρα, εστά­λη­σαν μηνύ­μα­τα εκκέ­νω­σης από το 112 στη Βρί­σα και το Σταυ­ρό, όπου δόθη­κε μάχη για να μη μπουν οι φλό­γες στον οικι­σμό. Με δάκρυα στα μάτια, οι σει­σμό­πλη­κτοι κάτοι­κοι της Βρί­σας (που είχε «χτυ­πη­θεί» το 2017 από τον «Εγκέ­λα­δο») έγι­ναν και πυρό­πλη­κτοι και ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους.

Σύμ­φω­να με το meteo.gr, μέχρι το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής εκτι­μά­ται ότι 16.300 στρέμ­μα­τα έγι­ναν στάχτη.

Συνο­λι­κά 115 πυρο­σβέ­στες με 23 οχή­μα­τα και 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των του Σώμα­τος παρα­μέ­νουν και επι­χει­ρούν στο Ακρι­το­χώ­ρι, του δήμου Πύλου — Νέστο­ρος, στη Μεσ­ση­νία, ούτως ώστε να θέσουν υπό έλεγ­χο την πυρ­κα­γιά που μαί­νε­ται από το Σάβ­βα­το και καί­ει αγρο­το­δα­σι­κή έκταση.

Καλαμάτα: Σε εξέλιξη η φωτιά στην περιοχή Ακριτοχώρι

Σε εξέ­λι­ξη εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται, σύμ­φω­να με την πυρο­σβε­στι­κή, η φωτιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες σε αγρο­το­δα­σι­κή στην περιο­χή Ακρι­το­χώ­ρι, του δήμου Πύλου — Νέστο­ρος, στη Μεσσηνία.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο μέτω­πο της φωτιάς επι­χει­ρούν ισχυ­ρές επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, που απο­τε­λού­νται από 115 πυρο­σβέ­στες με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 23 οχήματα.

Επί­σης, το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων συν­δρά­μουν οχή­μα­τα και μηχα­νή­μα­τα της αυτοδιοίκησης.

Μέτωπα σε Γρεβενά και Σαγιάδα Θεσπρωτίας

Σημειώ­νε­ται ότι εξα­κο­λου­θεί και μαί­νε­ται η μεγά­λη φωτιά σε ορει­νή περιο­χή στα Γρε­βε­νά, κοντά στη Βάλια Κάλ­ντα. Στη δύσβα­τη αυτή περιο­χή επι­χει­ρούν 21 πυρο­σβέ­στες με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος, 3 οχή­μα­τα και 1 ελικόπτερο.

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε το από­γευ­μα της Κυρια­κής σε χορ­το­λι­βα­δι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Σαγιά­δα, κοντά στα Φιλια­τά Θεσπρωτίας.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, η φωτιά κινεί­ται απει­λη­τι­κά προς τα σπί­τια του χωριού.

Yπό έλεγχο η φωτιά στη Φαιστό

Στις Μοί­ρες του δήμου Φαι­στού, στο Ηρά­κλειο Κρή­της, η πυρ­κα­γιά έχει ελεγχθεί.

Στο σημείο επι­χεί­ρη­σαν 75 πυρο­σβέ­στες, με 5 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 20 οχή­μα­τα και 2 ελικόπτερα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο