Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφίες που μιλούν, εικόνες που συγκλονίζουν

Κάθε πρό­σω­πο και μια ιστο­ρία. Άνθρω­ποι που με φυλα­κτό την ελπί­δα ανα­ζη­τούν ένα καλύ­τε­ρο αύριο σε κάποια γωνιά της Γης, κοντά ή μακριά από την πατρί­δα τους. Άνθρω­ποι που τρέ­χουν να σωθούν από τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του ISIS κρα­τώ­ντας τα παι­διά τους στα χέρια. Το ουρ­λια­χτό τους ξεπερ­νά την εικό­να… Σει­ρή­να στα αυτιά της ανθρωπότητας…

reuters7

Νεκρά ανθρώ­πι­να σώμα­τα και κλά­μα γοε­ρό. Γλί­τω­σαν από τον πόλε­μο… Άφη­σαν όμως τα όνει­ρά τους να επι­πλέ­ουν ανεκ­πλή­ρω­τα στην ανθρω­πο­φά­γο θάλασσα.

reuters9
Φωτο­γρα­φί­ες που μιλούν στην ψυχή μας. Εικό­νες που δένουν το στο­μά­χι κόμπο. Τρα­γω­δί­ες που συνέ­βη­σαν και εξα­κο­λου­θούν να συμ­βαί­νουν. Ως πότε; Το Reuters επέ­λε­ξε τις 100 πιο δυνα­τές φωτο­γρα­φί­ες για το 2017.

reuters6

Οκτώ από αυτές συγκλο­νί­ζουν. Ένα δυνα­τό χαστού­κι σε όλους όσοι κλεί­νουν μάτια και αυτιά μπρο­στά στο μαρ­τύ­ριο του πολέ­μου, μπρο­στά στον ανθρώ­πι­νο πόνο και τη δυστυχία…

reuters reuters1 reuters2 reuters4 reuters5

 

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο