Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife

Νικη­τή­ριες φωτο­γρα­φί­ες από τον δια­γω­νι­σμό «inFocus» 2022 Nature and Wildlife — Φύση και άγρια ζωή, που δεί­χνουν την ‑μέχρι σήμε­ρα ανθε­κτι­κό­τη­τα της.

💥  Πρό­κει­ται για ετή­σιο διε­θνή φωτο­γρα­φι­κό δια­γω­νι­σμό, που διορ­γα­νώ­νε­ται από εται­ρεί­ες, ομά­δες και “εθε­λο­ντές”, με τους συμ­με­τέ­χο­ντες να τρα­βούν φωτο­γρα­φί­ες της τοπι­κής και μη φυσι­κής κλη­ρο­νο­μιάς “γρα­φι­κών τοπί­ων” κλπ.  με τις συμ­με­τέ­χου­σες χώρες να κάνουν και τους δικούς τους ξεχω­ρι­στούς διαγωνισμούς.
Μια διε­θνής κρι­τι­κή επι­τρο­πή επι­λέ­ξει έως έναν ορι­σμέ­νο αριθ­μό από φωτο­γρα­φί­ες, \ κατη­γο­ρία κλπ.-φέτος από 196 δια­φο­ρε­τι­κές χώρες και περιο­χές, με περισ­σό­τε­ρες από 100.000 συμ­με­το­χές Απο­τε­λεί ένα υπο­σύ­νο­λο έξι κατη­γο­ριών: άνθρω­ποι και φύση, τοπίο, νερό, άγρια ζωή, κλί­μα και φυτά + μύκητες.

Σπόν­σο­ρες, επι­χει­ρη­μα­τι­κή όμι­λοι, πρά­σι­να λόμπι και δεν συμαζεύεται…
Εμείς κρα­τά­με τις φωτο

Η εύθυ­μη πλευ­ρά της άγριας ζωής

Wildlife 2022: Φωτο από τα βραβεία

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο