Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφίες της χρονιάς 2022 από το National Geographic

Το National Geographic δημο­σί­ευ­σε τις Εικό­νες της Χρο­νιάς του 2022. Οι επι­λο­γές αυτές, οι οποί­ες απο­τε­λούν τον τίτλο του τεύ­χους Δεκεμ­βρί­ου, είναι το απο­τέ­λε­σμα της εξέ­τα­σης περισ­σό­τε­ρων από δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων φωτο­γρα­φιών που τρα­βή­χτη­καν φέτος.

Οι φωτο­γρα­φί­ες είναι μια επι­λο­γή εικό­νων που τρα­βή­χτη­καν από φωτο­γρά­φους του National Geographic από όλο τον κόσμο.

Η έκδο­ση ανα­φέ­ρει ότι προ­σφέ­ρουν εκπλη­κτι­κές ματιές σε ένα κοι­νό ανθρώ­πι­νο ταξί­δι που «κόβει την ανά­σα» και χρη­σι­μεύ­ουν για να υπεν­θυ­μί­ζουν στους θεα­τές τα μονα­δι­κά στοι­χεία του πλανήτη.

Εδώ μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες και λεζάντες

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο