Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφική ματιά στην ιστορία — Ισπανικός Εμφύλιος: Τάγμα Αβραάμ Λίνκολν

amerikanoi

6 Φεβρουα­ρί­ου 1937: Μετά από ένα μεγά­λο ταξί­δι πολ­λών ημε­ρών, 83 Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες έχουν μόλις φθά­σει στο Παρί­σι, όπου θα κάνουν μία μικρή στά­ση προ­τού ανα­χω­ρή­σουν για την Ισπα­νία, για να πολε­μή­σουν στο πλευ­ρό της κυβέρ­νη­σης ενα­ντί­ον του φασί­στα στρα­τη­γού Φραν­θί­σκο Φράνκο.

Το τάγ­μα «Αβρα­άμ Λίν­κολν» της 15ης Διε­θνούς Ταξιαρχίας

Οι δεκά­δες αυτοί Αμε­ρι­κα­νοί ήταν μόλις ένα μικρό μέρος των περί­που 60.000 εθε­λο­ντών δια­φό­ρων εθνι­κο­τή­των, οι οποί­οι εγκα­τέ­λει­ψαν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα τους στην πατρί­δα τους, για να εντα­χθούν στις Διε­θνείς Ταξιαρ­χί­ες στην Ισπα­νία και να πολε­μή­σουν τον φασι­σμό στο πλάι του ισπα­νι­κού λαού.

Συνο­λι­κά, συμ­με­τεί­χαν 2.800 Αμε­ρι­κα­νοί, οι οποί­οι πολέ­μη­σαν γεν­ναία με τις Διε­θνείς Ταξιαρ­χί­ες ενά­ντια στο φασισμό.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί εθε­λο­ντές πολέ­μη­σαν κυρί­ως στις τάξεις της Τάγ­μα­τος «Αβρα­άμ Λίν­κολν», ενός ένο­πλου τμή­μα­τος των Διε­θνών Ταξιαρ­χιών, στο οποίο συμ­με­τεί­χαν κατά βάση μόνο πολί­τες των ΗΠΑ.

Στο τάγ­μα «Αβρα­άμ Λίν­κολν» της 15ης Διε­θνούς Ταξιαρ­χί­ας, δρα­στη­ριο­ποιού­νταν ελλη­νι­κή διμοι­ρία απο­τε­λού­με­νη από Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νούς. Γι’ αυτό και στο τάγ­μα «Αβρα­άμ Λίν­κολν » εντά­χτη­κε λίγο αργό­τε­ρα ο ελλη­νι­κός λόχος που αρχι­κά συμ­με­τεί­χε στο τάγ­μα «Γκε­όρ­γκι Δημητρώφ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο