Φωτογραφική ματιά στην ιστορία: Όταν ο Σπύρος Λούης συνάντησε τον Χίτλερ (Φωτό)

Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες Βερο­λί­νου 1936. Ο Χίτλερ φορά το προ­σω­πείο του ειρη­νο­ποιού. Από την Αρχαία Ολυ­μπία μετα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά η ολυ­μπια­κή φλό­γα. Ονο­μά­ζει το ολυ­μπια­κό χωριό “χωριό ειρή­νης” (Η σβά­στι­κα κυριαρ­χεί παντού, σε βάρος της σημαί­ας με τους πέντε κύκλους) κι απε­λευ­θε­ρώ­νουν στον ουρα­νό 110.000 περι­στέ­ρια. Επί­τι­μος φιλο­ξε­νού­με­νος – καλε­σμέ­νος των διορ­γα­νω­τών ο Σπύ­ρος Λού­ης, τον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φωτο­γρα­φι­κή ματιά στην ιστο­ρία: Όταν ο Σπύ­ρος Λού­ης συνά­ντη­σε τον Χίτλερ (Φωτό).