Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφική ματιά στην ιστορία — 26 Ιουλίου 1959 ο Φιντέλ κρατά στα χέρια την επιταγή…

Fidel Castro

Εξι χρό­νια μετά την επί­θε­ση των Κου­βα­νών ανταρ­τών στο στρα­τό­πε­δο της Μον­κά­δα για την ανα­τρο­πή του δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα, η επα­νά­στα­ση έχει ήδη νική­σει. 26 Ιου­λί­ου 1959, κατά τη διάρ­κεια μαζι­κής συγκέ­ντρω­σης στην Αβά­να, ο Φιντέλ Κάστρο ανε­μί­ζει χαρού­με­νος μία επι­τα­γή των 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων που αντι­στοι­χεί στις κατα­σχέ­σεις κεφα­λαί­ων του πρώ­ην δικτά­το­ρα Μπα­τί­στα και των υπο­στη­ρι­κτών του, ποσά τα οποία θα διο­χε­τευ­τούν στην επερ­χό­με­νη αγρο­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση. (AP Photo/Jim Kerlin)
Πηγή: Καθη­με­ρι­νή
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο