Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφική ματιά στην ιστορία — 28 Αυγούστου — Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: «Έχω ένα όνειρο»

 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του που έμεινε γνωστός ως «Έχω ένα όνειρο» («I have a dream»), κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, στο Μνημείο του Λίνκλον, στην Ουάσινγκτον, το 1963. Στην πορεία συμμετείχαν περισσότερα από 200.000 άτομα. (AP Photo / Καθημερινή)  

Ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ εκφω­νεί τον περί­φη­μο λόγο του που έμει­νε γνω­στός ως «Έχω ένα όνει­ρο» («I have a dream»), κατά τη διάρ­κεια πορεί­ας υπέρ των δικαιω­μά­των των Αφρο­α­με­ρι­κα­νών, στο Μνη­μείο του Λίν­κλον, στην Ουά­σινγ­κτον, το 1963. Στην πορεία συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ρα από 200.000 άτο­μα. (AP Photo / Καθημερινή)

Ο Κινγκ από νωρίς κατήγ­γει­λε την πολι­τι­κή των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων και ηγή­θη­κε της “Ενω­σης για την πρό­ο­δο του Μοντ­γκό­με­ρι” στην Αλα­μπά­μα, συσπει­ρώ­νο­ντας την πλειο­ψη­φία των μαύ­ρων της περιο­χής. Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν κλι­μά­κω­σε τις δρα­στη­ριό­τη­τές του στο σύνο­λο σχε­δόν των πολι­τειών του Νότου.

Το 1964, για την προ­σφο­ρά του στον αγώ­να κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων στις ΗΠΑ, κέρ­δι­σε το βρα­βείο Νόμπελ. Αυτό που τιμή­θη­κε, ήταν μια πτυ­χή του Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ , ως «πάστο­ρα», «προ­σευ­χό­με­νου», «ηγέ­τη του κινή­μα­τος της μη βίας»…

Ο ύστε­ρος Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ έχει όχι τυχαία «σβη­στεί» από την ιστο­ρία και κατά «σύμ­πτω­ση» σε αυτή τη φάση της ζωής του δολο­φο­νή­θη­κε. Ενας «λευ­κός αδελ­φός» τον δολο­φό­νη­σε στις 4 Απρί­λη 1968 σε ηλι­κία 39 ετών, ενώ στε­κό­ταν στο μπαλ­κό­νι του μοτέλ στο οποίο είχε κατα­λύ­σει με τους στε­νούς συνερ­γά­τες του στο Μέμ­φις του Τενε­σί. Στις 10 Μάρ­τη 1969 ο δολο­φό­νος του Τζέιμς Ιρλ Ρέι ομο­λο­γεί και κατα­δι­κά­ζε­ται σε 99 ετών ειρκτή.

Ο ύστε­ρος Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ , απόρ­ροια της συνει­δη­το­ποί­η­σής του ότι, παρά τον αγώ­να του για τα Πολι­τι­κά Δικαιώ­μα­τα και την ψήφι­ση του Νόμου περί Πολι­τι­κών Δικαιω­μά­των, τίπο­τα δεν έχει αλλά­ξει, απο­σιω­πά­ται. Ο ύστε­ρος Κινγκ ανα­ζή­τη­σε την πηγή των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων στο χάσμα που χωρί­ζει τον φτω­χό από τον πλού­σιο πολί­τη των ΗΠΑ. «Εξτρε­μι­στής» πλέ­ον για τα ΜΜΕ, αφού έκα­νε λόγο για την ανά­γκη ριζι­κών κοι­νω­νι­κών αλλα­γών και για ανα­δια­νο­μή του πλού­του και τοπο­θε­τή­θη­κε ανοι­χτά ενά­ντια στον πόλε­μο του Βιετ­νάμ και υπέρ των κατα­πιε­ζό­με­νων της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Γύρι­σε όλη τη χώρα για να συγκε­ντρώ­σει έναν «πολυ­φυ­λε­τι­κό στρα­τό φτω­χών» και το σύν­θη­μα της μη βίας αντι­κα­τα­στά­θη­κε από την πολι­τι­κή της μαζι­κής ανυ­πα­κο­ής. Και τότε δολο­φο­νή­θη­κε (Ριζο­σπά­στης).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο