Φωτογραφική ματιά στην Ιστορία – 3 Ιουλίου 1942

Σαν σήμε­ρα 3 Ιου­λί­ου, Βερο­λί­νο, 1942. Πλή­θη χαι­ρε­τούν ναζι­στι­κά, καθώς περ­νά­ει μπρο­στά τους η νεκρι­κή πομπή που μετα­φέ­ρει το νεκρό σώμα του Ράιν­χαρντ Χάι­ντριχ, 2ος στην ιεραρ­χία των SS μετά τον Χ. Χίμ­λερ. Ήταν εκεί­νος που ετοί­μα­σε το γενι­κό σχέ­διο των μέτρων που απαι­τού­νταν για την Τελι­κή Λύση εξό­ντω­σης των Εβραί­ων. Ο «προ­τέ­κτο­ρας της Τσε­χί­ας» Ράιν­χαρτ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φωτο­γρα­φι­κή ματιά στην Ιστο­ρία – 3 Ιου­λί­ου 1942.