Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφικό αφιέρωμα στα 70 χρόνια από την υποχώρηση του ΔΣΕ στην ιστοσελίδα του Αρχείου του ΚΚΕ

Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 70 χρό­νων από την υπο­χώ­ρη­ση του ΔΣΕ, στην ιστο­σε­λί­δα του Αρχεί­ου του ΚΚΕ έχει αναρ­τη­θεί ένα αφιέ­ρω­μα στο ΔΣΕ, το οποίο απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά θεμά­των πλαι­σιω­μέ­νων από φωτο­γρα­φί­ες από το κινη­μα­το­γρα­φι­κό συνερ­γείο του ΔΣΕ, που βρί­σκο­νται στο Αρχείο του Κόμματος.

Το αφιέ­ρω­μα περι­λαμ­βά­νει 11 αναρ­τή­σεις με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, χωρι­σμέ­νες στις παρα­κά­τω θεμα­τι­κές ενό­τη­τες: Στρα­τιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση και μάχες, εκπαί­δευ­ση προ­σαρ­μο­σμέ­νη στις επι­διώ­ξεις του ΔΣΕ, η οργά­νω­ση της ζωής στις ελεύ­θε­ρες περιο­χές, το Υγειο­νο­μι­κό του ΔΣΕ, η γυναί­κα και η νεο­λαία στο ΔΣΕ, εικό­νες από καθη­με­ρι­νές στιγ­μές στις ελεύ­θε­ρες περιο­χές, η φρο­ντί­δα για την επι­βί­ω­ση και προ­στα­σία των παι­διών, η επί­σκε­ψη του Γάλ­λου κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Πολ Ελιάρ στο Γράμ­μο και το Βίτσι μαζί με γαλ­λι­κή αντι­προ­σω­πεία τον Ιού­νη 1949, οχυ­ρω­μα­τι­κά έργα.

Οι φωτο­γρα­φί­ες απο­τε­λούν μονα­δι­κά ιστο­ρι­κά τεκ­μή­ρια που μας φέρ­νουν σε επα­φή με την ηρω­ι­κή δρά­ση και το μαχη­τι­κό πνεύ­μα των μαχη­τριών και μαχη­τών του ΔΣΕ, αλλά και απλών ανθρώ­πων, που με αισιο­δο­ξία πάλε­ψαν σε αντί­ξο­ες συνθήκες.

Στις φωτο­γρα­φί­ες, απο­τυ­πώ­νο­νται τόσο στιγ­μιό­τυ­πα της καθη­με­ρι­νής ζωής, όσο και η οργά­νω­ση της στις Ελεύ­θε­ρες Περιοχές.

Οι φωτο­γρα­φί­ες βρί­σκο­νται στο Αρχείο του ΚΚΕ και απο­τε­λούν υλι­κό του κινη­μα­το­γρα­φι­κού συνερ­γεί­ου του ΔΣΕ, το οποίο απο­τε­λού­νταν από τους: Γιώρ­γο Σεβα­στί­κο­γλου, υπεύ­θυ­νο και σκη­νο­θέ­τη, τον Μάνο Ζαχα­ρία, σκη­νο­θέ­τη και τους οπε­ρα­τέρ-φωτο­γρά­φους Από­στο­λο Μου­σού­ρη και Φώτη Ματσά­κα, με βοη­θούς τον Φαέ­θω­να, Βλα­δί­μη­ρο, Γιάν­νη και άλλους.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με, ότι μεγά­λος όγκος φωτο­γρα­φιών, δημο­σιεύ­ε­ται στο λεύ­κω­μα φωτο­γρα­φιών του Από­στο­λου Μου­σού­ρη «Φωτο­γρα­φί­ζο­ντας το Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας», το οποίο κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Εποχή».

Η επίσκεψη του Γάλλου κομμουνιστή ποιητή Πολ Ελιάρ στο Γράμμο και το Βίτσι, μαζί με γαλλική αντιπροσωπεία, τον Ιούνη του 1949

Η γαλ­λι­κή αντι­προ­σω­πεία έφτα­σε στην Ελλά­δα, μέσω Αλβα­νί­ας. Επι­σκέ­φθη­κε το Βίτσι, τα χωριά της Ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας, τα νοσο­κο­μεία, συνά­ντη­σε από κοντά τις μαυ­ρο­φο­ρο­μέ­νες γυναί­κες, που όπως σημεί­ω­νε ο Ελιάρ, «πάντα θ’ ακού­σεις την ίδια τρα­γι­κή απά­ντη­ση. “Χωρο­φύ­λα­κες σκό­τω­σαν τους δικούς μου, έδει­ραν, βία­σαν γυναί­κες, έκα­ψαν το χωριό, ο γιος μου σκο­τώ­θη­κε…”».

Στη συνέ­χεια, η γαλ­λι­κή αντι­προ­σω­πεία, συνο­δευό­με­νη από τον Πέτρο Κόκ­κα­λη, έφτα­σε στο Γράμ­μο, όπου παρέ­μει­νε περί­που μια βδο­μά­δα. Ο Ελυάρ δε στε­κό­ταν λεπτό. Βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή του μετώ­που, όπου με τηλε­βόα απευ­θύν­θη­κε στους στρα­τιώ­τες του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού. Περι­η­γή­θη­κε και παρευ­ρέ­θη­κε σε μικρές και μεγά­λες μονά­δες του ΔΣΕ, στην έδρα του Γενι­κού Αρχη­γεί­ου, σε καλ­λι­τε­χνι­κές εκδη­λώ­σεις για τους μαχη­τές και τους κατοί­κους των χωριών.

Από τις πιο συγκλο­νι­στι­κές στιγ­μές η παρα­ση­μο­φό­ρη­σή του από την ΙΧη Μεραρχία.

dse1 dse2 dse3 dse4 dse5 dse6 dse7 dse8 dse9

Οχυρωματικά έργα

dse10 dse11 dse112 dse113 dse114 dse115 dse116 dse117 dse118 dse119 dse120 dse121

Η φροντίδα για την επιβίωση και προστασία των παιδιών

Η επι­χεί­ρη­ση σωτη­ρί­ας των παι­διών από την Προ­σω­ρι­νή Δημο­κρα­τι­κή Κυβέρ­νη­ση (ΠΔΚ) το 1948, οργα­νώ­νο­ντας τη μετα­φο­ρά των παι­διών που κιν­δύ­νευαν από τους βομ­βαρ­δι­σμούς του αστι­κού στρα­τού, το ανε­λέ­η­το κυνη­γη­τό των «μπου­ρα­ντά­δων», τα «ανα­μορ­φω­τή­ρια» της Φρει­δε­ρί­κης. Με τη συγκα­τά­θε­ση των γονιών τους — κι όπου δεν υπήρ­χαν, των στε­νό­τε­ρων συγ­γε­νών — μετα­φέ­ρο­νταν τα παι­διά στις Σοσια­λι­στι­κές, Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες. Ηταν μια οργα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια, που είχε την επο­πτεία οργα­νώ­σε­ων των Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών και είχε στό­χο να σωθούν τα παιδιά.

dse122 dse123 dse124 dse125 dse126 dse127 dse128 dse129 dse130 dse131

Εικόνες από καθημερινές στιγμές στις Ελεύθερες Περιοχές

dse140 dse141 dse142 dse143 dse144 dse145 dse146 dse147 dse148 dse149 dse150 dse152 dse153

 

Περσ­σό­τε­ρες φωτο­γρα­φί­ες και εκτε­νε­στε­ρο αφιέ­ρω­μα μπο­ρεί­τε να δεί­τε  στην ιστο­σε­λί­δα του Αρχεί­ου του ΚΚΕ, πατώ­ντας ΕΔΩ.

Πηγή: 902>gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο