Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτογραφικό αφιέρωμα στο χωριό «Μπελογιάννης» της Ουγγαρίας

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος //

Το χωριό «Μπε­λο­γιάν­νης» στην Ουγ­γα­ρία ιδρύ­θη­κε το 1950 από Έλλη­νες πολι­τι­κούς πρό­σφυ­γες που κατέ­φυ­γαν στην ―τότε― Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία μετά το τέλος του εμφυ­λί­ου πολέ­μου. Χτί­στη­κε μέσα σε τρεις μόλις μήνες με την αμέ­ρι­στη συν­δρο­μή του Ουγ­γρι­κού κρά­τους σε τεχνι­κά και υλι­κά μέσα, ακο­λου­θώ­ντας τα σχέ­δια των αγω­νι­στών αρχι­τε­κτό­νων μηχα­νι­κών Θεο­δό­ση Φωκά και Νίκου Πετρί­δη και με την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία εκα­το­ντά­δων Ελλή­νων πολι­τι­κών προσφύγων.

Μετά την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη (30 Μάρ­τη του 1952), με ομό­φω­νη από­φα­ση των κατοί­κων του το χωριό ονο­μά­στη­κε «Μπε­λο­γιάν­νης». Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στα πλαί­σια της «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης της χώρας» που ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις της Ουγ­γα­ρί­ας μετά την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­στι­κού καθε­στώ­τος (με νόμους διώ­κε­ται πια η προ­βο­λή του σφυ­ρο­δρέ­πα­νου, ακό­μα και η απλή έκφρα­ση δημό­σιας επι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­ας υπέρ του σοσια­λι­σμού) επι­χει­ρή­θη­κε να αλλά­ξει η ονο­μα­σία του χωριού.

Οι φωτο­γρα­φί­ες που παρα­θέ­του­με σ’ αυτό το αφιέ­ρω­μα απει­κο­νί­ζουν στιγ­μές από τα πρώ­τα χρό­νια της ανοι­κο­δό­μη­σης του χωριού και μετα­γε­νέ­στε­ρα, και καλύ­πτουν δρα­στη­ριό­τη­τες των κατοί­κων του όπως η εργα­σία, η μόρ­φω­ση, η ψυχα­γω­γία, ο αθλη­τι­σμός, η από­δο­ση τιμών στους λαϊ­κούς αγω­νι­στές προ­γό­νους κλπ, με διά­χυ­τη παντού την αγά­πη και τη νοσταλ­γία για τη μάνα πατρί­δα Ελλά­δα. Τις επι­λέ­ξα­με από δημο­σιεύ­σεις της σελί­δας στο facebook Beloiannisz-Hungary (μπο­ρεί­τε να μετα­φερ­θεί­τε απ’ ευθεί­ας πατώ­ντας ΕΔΩ), όπου συνα­ντιού­νται και επι­κοι­νω­νούν σήμε­ρα παι­διά πολι­τι­κών προ­σφύ­γων που έχτι­σαν το χωριό, είτε ζουν στην Ουγ­γα­ρία είτε αλλού. Οι φωτο­γρα­φί­ες του αφιε­ρώ­μα­τός μας απο­τε­λούν ένα μικρό δείγ­μα του πλού­του ανα­μνή­σε­ων που φιλο­ξε­νεί η σελίδα.

(Κάνο­ντας “κλικ” πάνω στις φωτο­γρα­φί­ες μεγαλώνουν).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο