Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φόρος τιμής στους αγωνιστές της Αντίστασης από αντιφασίστες οπαδούς της ΑΕΚ

Φόρο τιμής στους αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης από­τι­σαν αντι­φα­σί­στες οπα­δοί της ΑΕΚ οι οποί­οι βρέ­θη­καν στο Μνη­μείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης στη Νέα Αρτά­κη Εύβοιας.

Σε ανάρ­τη­σή τους στην σελί­δα τους στο Facebook, οι οπα­δοί της Ένω­σης έγραψαν:

«Πριν την κατά­κτη­ση του Ευρω­παϊ­κού από τους ΜΑΓΚΕΣ περά­σα­με να απο­τί­ου­με φόρο τιμής και ευγνω­μο­σύ­νης στους αγω­νι­στές της Αντι­στα­σης. Το γλυ­πτό φιλο­τέ­χνη­σε ο ζωγρά­φος, γλύ­πτης, μακε­τί­στας και γρα­φί­στας Θωμάς Μώλος, ένας αυτο­δί­δα­κτος δημιουρ­γός, αγω­νι­στής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και ο ίδιος, με ενερ­γό συμ­με­το­χή στο ΕΑΜ, ο οποί­ος πέρα­σε από τα κρα­τη­τή­ρια και την απο­μό­νω­ση από τους Γερ­μα­νούς, για να ακο­λου­θή­σει το 1946 ο δρό­μος για τις φυλα­κές Αβέ­ρωφ, τις φυλα­κές της Κεφα­λο­νιάς και η πεντά­χρο­νη εξο­ρία του στη Λήμνο και τη Μακρόνησο.

Ο ίδιος έχει κάνει επί­σης και τα γλυ­πτά για τα Μνη­μεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης στη Νέα Αρτά­κη Εύβοιας, στα Μέγα­ρα Αττι­κής, στην Κλει­το­ρία Καλα­βρύ­των, αλλά και στο Σπί­τι του Αγω­νι­στή στον Υμητ­τό. Οι αδελ­φοί Γρη­γό­ρη είχαν βοη­θή­σει για την από­κτη­ση της μαρ­μά­ρι­νης βάσης και ο Ξενο­φώ­ντας Κοντο­πρί­ας είχε ανα­λά­βει τη μετα­φο­ρά και το στή­σι­μο μαζί με άλλους συγ­χω­ρια­νούς του του μνημείου».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο