Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φύκια

Κάτι …ταμπούρ­λα κυβερ­νη­τι­κής προ­πα­γάν­δας ακού­γο­νται από χτες, με αφορ­μή την έναρ­ξη του προ­γράμ­μα­τος κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού 2023 — 2024, που φέτος κατά «προ­ε­κλο­γι­κή» τύχη ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει έναν μήνα νωρί­τε­ρα (1η Ιου­λί­ου, αντί για 1η Αυγού­στου). Παρά τους διθυ­ραμ­βι­κούς τόνους, όμως, και το πρό­γραμ­μα αυτό, όπως και τα προη­γού­με­να, συνε­χί­ζει να κινεί­ται στην πεπα­τη­μέ­νη των περι­κο­πών και της υπο­νό­μευ­σης του δικαιώ­μα­τος των εργα­τι­κών — λαϊ­κών οικο­γε­νειών στις δια­κο­πές και στην ανα­ψυ­χή. Ετσι, οι 300.000 επι­τα­γές που θα δοθούν δεν αντι­στοι­χούν ούτε στο 10% των μισθω­τών και των ανέρ­γων, χωρίς να υπο­λο­γί­σου­με ότι στους δικαιού­χους συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και άλλα μέλη της οικο­γέ­νειας (παι­διά). Αυτό σημαί­νει ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία μισθω­τών και ανέρ­γων θα «πετα­χτεί» έξω από το πρό­γραμ­μα, με κάθε λογής εισο­δη­μα­τι­κούς «κόφτες», που βάζουν τον πήχη στα όρια της στα­τι­στι­κής φτώ­χειας, ενώ εξαι­ρού­νται και τα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια των συντα­ξιού­χων. Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί ότι το 2011 το κον­δύ­λι για τον κοι­νω­νι­κό του­ρι­σμό ήταν στα 62,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια είναι 35 εκατ. Οι δικαιού­χοι ήταν 570.000 και οι μέρες δια­νυ­κτέ­ρευ­σης 7, αντί για 6 που είναι τώρα. Κυρί­ως όμως πρό­κει­ται για πρό­γραμ­μα που χρη­μα­το­δο­τεί­ται εξο­λο­κλή­ρου από τις εισφο­ρές των μισθω­τών, χωρίς ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός να βάζει ούτε ένα ευρώ! Χώρια που το χρη­μα­τι­κό ποσό των επι­τα­γών είναι στα­γό­να στον ωκε­α­νό του πραγ­μα­τι­κού κόστους μιας βδο­μά­δας δια­κο­πών για μια λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, ακό­μα κι αν συμπε­ρι­λη­φθεί στους …τυχε­ρούς, που ούτως ή άλλως θα ανα­γκα­στούν στη συνέ­χεια να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο