Φώτης Αγγουλές: Ποιητής και παλικάρι — Εργάτης και στοχαστής

Άγνω­στος και βασα­νι­σμέ­νος ξεψύ­χη­σε προ­χτές ξαφ­νι­κά, μέσα στο βαπό­ρι της γραμ­μής, ο πονε­μέ­νος Χιώ­της ποι­η­τής κι αγω­νι­στής Φώτης Αγγου­λές. Μια ειδη­σού­λα στην αρχή στα ψιλά των ψιλών στις εφη­με­ρί­δες: Αιφ­νί­διος θάνα­τος επι­βά­του εν πλω… Εις τα θυλά­κια του ευρέ­θη­σαν μόνο 20 δραχ­μαί. Πιθα­νώς πρό­κει­ται περί του ποι­η­τού εκ Χίου… Πιθα­νώς… Και κατό­πιν όλη η τρα­γω­δία του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φώτης Αγγου­λές: Ποι­η­τής και παλι­κά­ρι — Εργά­της και στο­χα­στής.