Φ. Γ. Λόρκα «Περλιμπλίν και Μπελίσα» στο Θέατρο «Εκάτη»

Ο Μονα­χι­κός Περ­λι­μπλίν ζού­σε με τα βιβλία του και την αφο­σιω­μέ­νη οικο­νό­μο του Μαρ­κόλ­φα που ανη­συ­χού­σε για αυτόν και τον παρό­τρυ­νε να παντρευ­τεί πριν πεθά­νει και μεί­νει απρο­στά­τευ­τος και συναι­σθη­μα­τι­κά μόνος. Εκεί­νος αλύ­γι­στος πλού­σιος και ηλι­κιω­μέ­νος μαγεύ­τη­κε από την φωνή της όμορ­φης Μπε­λί­σα όταν την άκου­σε από το απέ­να­ντι σπί­τι να τρα­γου­δά την ερω­τεύ­τη­κε και απο­φά­σι­σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη».