Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χάθηκε… η ντροπή

Είναι να γελά­ει κανείς με την κωμω­δία που εξε­λίσ­σε­ται αυτές τις μέρες στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα της χώρας και «βγά­ζει κάρ­τα» στην κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα. Η ΝΔ καταγ­γέλ­λει ότι της επι­τί­θε­νται «οργα­νω­μέ­να οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα» και την ίδια ώρα στέλ­νει …αγγε­λιο­φό­ρους να τα βρού­νε, ενώ οι καταγ­γελ­λό­με­νοι δια­μαρ­τύ­ρο­νται φόρα παρ­τί­δα ότι μέχρι τώρα είχαν την κυβέρ­νη­ση στα «όπα — όπα» και ότι τη στή­ρι­ξαν σε «δύσκο­λες στιγ­μές»! Από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοι­ποί καταγ­γέλ­λουν τη δια­πλο­κή της κυβέρ­νη­σης με ισχυ­ρά οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, σαν να ήρθαν από άλλον πλα­νή­τη! Ειδι­κά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προ­κλη­τι­κό να το παί­ζει άσπι­λος και αμό­λυ­ντος, όταν επί δια­κυ­βέρ­νη­σής του οι σχέ­σεις με μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες ακού­μπη­σαν «ταβά­νι» (βλέ­πε άδειες τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών, υπό­θε­ση Μιω­νή κ.ά.), ενώ ο ίδιος ο Τσί­πρας έπαιρ­νε τον καφέ του σε μυστι­κές συνα­ντή­σεις με μεγα­λο­εκ­δό­τες και υπό το βλέμ­μα της γάτας των Ιμαλαΐων.

Η δια­πλο­κή κυβερ­νή­σε­ων και κομ­μά­των με επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους είναι στο DNA του καπι­τα­λι­σμού και εκεί ακρι­βώς είναι που χτυ­πά­ει «κόκ­κι­νο» η υπο­κρι­σία όλων των αστι­κών κομ­μά­των, όταν απο­κα­λύ­πτε­ται χωρίς φτια­σι­δώ­μα­τα στα μάτια του λαού. Αλλά ποιος έχα­σε την ντρο­πή για να τη βρουν αυτοί (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βελό­που­λοι κ.τ.λ.), που στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σαν ότι «απο­τε­λεί ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημο­κρα­τί­ας» «να επη­ρε­ά­ζουν (τα λόμπι) τη λήψη απο­φά­σε­ων στο κοι­νο­βού­λιο», στον από­η­χο μάλι­στα του γνω­στού σκαν­δά­λου «quatar gate», που όλοι, με ένα στό­μα καταδίκαζαν!
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο