Χάρρυ Κλυνν, χαρισματικός λαϊκός καλλιτέχνης

Στις 21 Μαΐ­ου 2018 έφυ­γε από τη ζωή στα 78 του χρό­νια ο Χάρ­ρυ Κλυνν, κατά κόσμον Βασί­λης Τρια­ντα­φυλ­λί­δης. Ένας γνή­σιος λαϊ­κός καλ­λι­τέ­χνης, χαρι­σμα­τι­κός, με όπλο τη σάτι­ρα, ανέ­δει­ξε κακώς κεί­με­να στην πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή της χώρας, ιδιαί­τε­ρα στις δεκα­ε­τί­ες του ‘70 και του ‘80. Θα τον θυμό­μα­στε στους χαρα­κτη­ρι­στι­κούς τύπους που υπο­δυό­ταν, αντλώ­ντας … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Χάρ­ρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλ­λι­τέ­χνης.