Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χάτσικο, 100 χρόνια από τη γέννηση του πιο πιστού σκύλου στον κόσμο

Είναι ο δια­ση­μό­τε­ρος σκύ­λος στον κόσμο και απο­τε­λεί σύμ­βο­λο της από­λυ­της αφο­σί­ω­σης, φιλί­ας, αγά­πης και πίστης. Ο Χάτσι­κο (Hachiko) που στα ιαπω­νι­κά σημαί­νει «όγδο­ος ευοί­ω­νος πρί­γκι­πας» γεν­νή­θη­κε στις 10 Νοεμ­βρί­ου 1923 στην πόλη Οντά­τε της Ιαπωνίας.

Η μονα­δι­κή του ιστο­ρία έχει απο­τυ­πω­θεί στις σελί­δες βιβλί­ων ενώ έχει μετα­φερ­θεί και στον κινηματογράφο.

Πρό­κει­ται για την συγκλο­νι­στι­κή ιστο­ρία του πιο διά­ση­μου Ακί­τα που συνέ­χι­σε να περι­μέ­νει μέχρι το τέλος της ζωής του το αφε­ντι­κό του, ο οποί­ος έφυ­γε από τη ζωή από εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία, σε έναν σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό στην Ιαπωνία.

«Τα σκυ­λιά Ακί­τα είναι ήρε­μα, έξυ­πνα, γεν­ναία [και] υπά­κουα στα αφε­ντι­κά τους», είπε ο Eietsu Sakuraba, συγ­γρα­φέ­ας ενός παι­δι­κού βιβλί­ου για τον Χάτσι­κο. «Από την άλλη πλευ­ρά, είναι πει­σμα­τά­ρι­κα και επι­φυ­λα­κτι­κά με τους ξένους».

Στο σημείο όπου περί­με­νε, έξω από τον σταθ­μό Σιμπού­για στο Τόκιο έχει φιλο­τε­χνη­θεί ένα μπρού­τζι­νο άγαλ­μα στο οποίο καθη­με­ρι­νά φωτο­γρα­φί­ζο­νται εκα­το­ντά­δες επισκέπτες.

Η ιστο­ρία του διδά­σκε­ται σε κάθε ένα σχο­λείο της Ιαπω­νί­ας σαν παρά­δειγ­μα φιλί­ας, ύψι­στης αφο­σί­ω­σης και πίστης.

Φέτος με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από την γέν­νη­σή του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μια σει­ρά από εκδηλώσεις.

Στην ερώ­τη­ση του BBC αν θα συνε­χί­σει και στα επό­με­να 100 χρό­νια να φέρει το τίτλο του πιο πιστού φίλου του κόσμου, η Κρι­στίν Γιά­νο, καθη­γή­τρια του Πανε­πι­στη­μί­ου της Χαβά­ης, απα­ντά θετι­κά επει­δή ο «ηρω­ι­σμός του Χάτσι­κο» είναι διαχρονικός.

«Ακό­μη και στα επό­με­να εκα­τό χρό­νια αυτή η άνευ όρων αφο­σιω­μέ­νη αγά­πη θα παρα­μεί­νει αναλ­λοί­ω­τη και η ιστο­ρία του Χάτσι­κο θα ζει για πάντα», δήλω­σε το ίδιο αισιό­δο­ξα και ο συγγραφέας.

Σημειώ­νε­ται ότι στις 8 Μαρ­τί­ου 1935, περα­στι­κοί βρή­καν τον Χάτσι­κο πεθα­μέ­νο σε ένα δρο­μά­κι κοντά στον σταθ­μό της Σιμπούγια.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο