Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χένρι Μουρ, κορυφαίος γλύπτης του 20ού αιώνα

Στις 30 Ιου­λί­ου 1898 γεν­νιέ­ται ο Χέν­ρι Μουρ. Αγγλος γλύ­πτης, από τους μεγα­λύ­τε­ρους του 20ού αιώνα.

Ο εντε­κά­χρο­νος Χέν­ρι, γιος μεταλ­λω­ρύ­χου, ήξε­ρε από μικρός ότι ήθε­λε να γίνει γλύ­πτης. Στο σχο­λείο γνώ­ρι­σε το έργο του ανα­γεν­νη­σια­κού καλ­λι­τέ­χνη Μικε­λάν­τζε­λο κι απο­φά­σι­σε ότι ήθε­λε να γίνει σαν κι αυτόν. Το 1928 όταν ήταν 30 ετών είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ήδη ατο­μι­κή έκθε­ση στο Λον­δί­νο. Μάζευε πέτρες, όστρα­κα, κόκ­κα­λα και κομ­μά­τια ξύλων που του έδι­ναν έμπνευ­ση για τις αφη­ρη­μέ­νες ανθρώ­πι­νες φιγούρες.

Ο Μουρ ήταν γνώστης της Ιστορίας της Τέχνης. Το ενδιαφέρον του προσέλκυε και η γλυπτική γοτθικού ρυθμού. Μελέτησε τη σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού όπως εδώ στο έργο «Αποκαθήλωση» του 1420. Αποτύπωσε την εγγύτητα και τον πόνο της απώλειας στα σχέδια του. Η αγάπη του για το ανθρώπινο σώμα και για τις μορφές έκφρασης τον συνόδευαν σε όλη του τη ζωή.

Ο Μουρ ήταν γνώ­στης της Ιστο­ρί­ας της Τέχνης. Το ενδια­φέ­ρον του προ­σέλ­κυε και η γλυ­πτι­κή γοτ­θι­κού ρυθ­μού. Μελέ­τη­σε τη σχέ­ση μετα­ξύ μητέ­ρας και παι­διού όπως εδώ στο έργο «Απο­κα­θή­λω­ση» του 1420. Απο­τύ­πω­σε την εγγύ­τη­τα και τον πόνο της απώ­λειας στα σχέ­δια του. Η αγά­πη του για το ανθρώ­πι­νο σώμα και για τις μορ­φές έκφρα­σης τον συνό­δευαν σε όλη του τη ζωή.

Στα έργα του, κατά­φε­ρε να συν­δυά­σει ετε­ρό­κλη­τα υλι­κά, όπως η πέτρα και ο χαλ­κός και να παρου­σιά­σει αρι­στουρ­γή­μα­τα, που εκπρο­σω­πούν τις καλύ­τε­ρες ανθρω­πι­στι­κές παρα­δό­σεις στην τέχνη. Πολ­λά έργα του θεω­ρού­νται ήδη μνη­μεια­κά. Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες συλ­λο­γές γλυ­πτών του Μουρ, όπως και σχε­δί­ων, αλλά και υλι­κών που χρη­σι­μο­ποιού­σε βρί­σκε­ται στο Μου­σείο Σύγ­χρο­νης Τέχνης του Τορό­ντο του Κανα­δά. Ορι­σμέ­να από τα πιο φημι­σμέ­να γλυ­πτά του βρί­σκο­νται έξω από την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Παρί­σι (1958), στο Κέντρο Λίν­κολν στη Νέα Υόρ­κη (1965), ενώ με δικά του σχέ­δια έγι­νε η ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του Μου­σεί­ου Τέχνης στην Ουάσιγκτον.

Henry Moore

Ο Χέν­ρι Μουρ πέθα­νε στην πόλη Χάνταμ της Αγγλί­ας στις 31 Αυγού­στου του 1986.

mour2

«Το ελλη­νι­κό φως είναι, όπως λένε όλοι, κάτι που δεν μπο­ρείς να το φαντα­στείς προ­τού το βιώ­σεις. Στην Αγγλία, το μισό φως, κατά κάποιον τρό­πο, απορ­ρο­φά­ται μέσα στο αντι­κεί­με­νο, όμως στην Ελλά­δα το αντι­κεί­με­νο μοιά­ζει να ανα­δί­δει φως σα να φωτί­ζε­ται το ίδιο από μέσα» σχο­λί­α­ζε ο Χέν­ρι Μουρ, μετά το ταξί­δι του στη χώρα μας, το 1951.

Henry Moore8

Henry Moore3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο