Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος: Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για ολόκληρο το νησί! Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων

Η αδυ­να­μία του ΕΚΑΒ Χίου να καλύ­ψει τα επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά είναι πλέ­ον καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο, με τις ζωές μας να παί­ζο­νται κορώνα–γράμματα» καταγ­γέλ­λει το Σωμα­τείο των Εργα­ζο­μέ­νων στο ΕΚΑΒ, με αφορ­μή τον τραυ­μα­τι­σμό παι­διού, την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη στο Πιτυός.

Ανα­λυ­τι­κά, η ανα­κοί­νω­ση των εργα­ζο­μέ­νων του ΕΚΑΒ έχει ως εξής:

«Με αφορ­μή την καταγ­γε­λία για το περι­στα­τι­κό στο Πιτυός με τον τραυ­μα­τι­σμό ενός μικρού παι­διού στις 4.8.2022, τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή το μονα­δι­κό ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ Χίου επι­χει­ρού­σε σε άλλο συμβάν.

Μας λυπεί αφά­ντα­στα το γεγο­νός ότι ζητούν οι πολί­τες την βοή­θειά μας και εμείς δεν μπο­ρού­με να αντα­πο­κρι­θού­με άμε­σα στο έργο μας εξαι­τί­ας της υπο­στε­λέ­χω­σης του τομέα μας, που παρά τις συνε­χείς εκκλή­σεις μας η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει ίδια.

Η αδυ­να­μία του ΕΚΑΒ Χίου να καλύ­ψει τα επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά είναι πλέ­ον καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο, με τις ζωές μας να παί­ζο­νται κορώνα–γράμματα, ενώ οι αρμό­διοι αδυ­να­τούν να βρουν ουσια­στι­κή λύση».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο