Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος: Δεν υπήρχε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Δημοτικός Σύμβουλος!!

Εγκλη­μα­τι­κή η γύμνια από ασθε­νο­φό­ρα των νησιών και και της ηπει­ρω­τι­κής χώρας που ήδη κόστι­σαν την ζωή σε μια γυναί­κα στην Κω και στην έγκυο και το μωρό στην Νέα Μάκρη. 

Και στη Χίο τα ίδια… 

Με ΙΧ, καθώς δεν υπήρ­χε δια­θέ­σι­μο ασθε­νο­φό­ρο, μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Χίου το βρά­δυ της Τετάρ­της 7 Ιου­νί­ου 2023 από την αίθου­σα του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου ο Μάρ­κος Σκού­φα­λος, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», ο οποί­ος κατά την διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης ένοιω­σε ξαφ­νι­κή αδιαθεσία.

Δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι κατέ­βα­σαν από το δημαρ­χείο, πάνω σε καρέ­κλα τον Μ. Σκού­φα­λο, τον έβα­λαν σε Ι.Χ. αυτο­κί­νη­το και τον μετά­φε­ραν στο νοσο­κο­μείο Χίου, όπου του παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοή­θειες και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδο­ποι­ή­θη­κε το ασθε­νο­φό­ρο, αλλά δεν ήταν δια­θέ­σι­μο, επει­δή το ένα και μονα­δι­κό της βάρ­διας βρι­σκό­ταν σε άλλο περι­στα­τι­κό στο Πυρ­γί και εν συνε­χεία στο Θολοποτάμι.

Μ. Σκούφαλος: Παίζουν τη ζωή μας κορόνα — γράμματα και μιλούν για κέρδη και υπερκέρδη

Μιλούν για κέρ­δη, υπερ­κέρ­δη και μερί­σμα­τα και η ζωή μας παί­ζε­ται κορό­να — γράμ­μα­τα, δήλω­σε στην ΕΡΤ ο Μάρ­κος Σκού­φα­λος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» που κατέρ­ρευ­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Χίου ενώ μιλού­σε και δεν υπήρ­χε δια­θέ­σι­μο ασθε­νο­φό­ρο για τη μετα­φο­ρά του στο νοσοκομείο.

Τον έβγα­λαν πάνω σε καρέ­κλα από το Δημαρ­χείο και τον πήγαν στο νοσο­κο­μείο με ΙΧ αυτοκίνητο!

«Εγώ ήμουν τυχε­ρός…», είπε.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο