Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος: Ζωντάνεψε το όνειρο!

«Εκεί που ανοί­γει ένα σχο­λείο, κλεί­νει μια φυλα­κή», έλε­γε ο σπου­δαί­ος Βίκτωρ Ουγκώ. Εκεί που ανοί­γει ένα βιβλιο­πω­λείο τι γίνε­ται; Ασφα­λώς τίπο­τα δεν κλεί­νει, αλλά αντί­θε­τα ανοί­γει ο δρό­μος της γνώ­σης, κάτι που είναι και ζητού­με­νο. Για­τί η γνώ­ση είναι δια­βα­τή­ριο για το μέλ­λον, «για­τί το αύριο ανή­κει σε αυτούς που προ­ε­τοι­μά­ζο­νται γι’ αυτό από σήμε­ρα» (Μάλ­κολμ Χ). Και, ακό­μα, για­τί η γνώ­ση και η εκπαί­δευ­ση είναι τα πιο βαρυ­σή­μα­ντα «όπλα», με τα οποία μπο­ρείς πραγ­μα­τι­κά να αλλά­ξεις τον Κόσμο» (Νέλ­σον Μαντέλα).

Ανοι­ξε λοι­πόν ένα ακό­μα βιβλιο­πω­λείο στην πόλη μας. Ένα βιβλιο­πω­λείο που προ­στί­θε­ται στα υπό­λοι­πα που υπάρ­χουν αλλά με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στις χιώ­τι­κες εκδό­σεις στις οποί­ες ειδι­κεύ­ε­ται. Στο οποίο θα φιλο­ξε­νού­νται και τα παρα­γω­γι­κά τμή­μα­τα του εκδο­τι­κού οίκου.

Εκα­το­ντά­δες αυτές οι εκδό­σεις που περι­λαμ­βά­νουν όλα τα είδη γρα­πτού λόγου. Από τα πιο προ­βλέ­ψι­μα μέχρι τα απρό­βλε­πτα, καθώς είναι η εντυ­πω­σια­κή η γκά­μα των βιβλί­ων που έχουν εκδο­θεί κατά και­ρούς. Ίσως είναι από τις μονα­δι­κές περι­πτώ­σεις που ένας επαρ­χια­κός εκδο­τι­κός οίκος έχει στο ενερ­γη­τι­κό του δεκά­δες εκδό­σεις και υπο­θέ­τω ότι δε υπάρ­χει άλλος με τόσο πλού­σια δρα­στη­ριό­τη­τα στη χώρα.

Εδώ και πολ­λά χρό­νια η δημιουρ­γία ενός βιβλιο­πω­λεί­ου ήταν ο δια­κα­ής πόθος και το κρυ­φό όνει­ρο τόσο του συγ­χω­ρε­μέ­νου του Αντώ­νη Παληού όσο και του αδελ­φού του Γιάν­νη. Όμως οι συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν δεν επέ­τρε­παν την επέ­κτα­ση της επι­χεί­ρη­σης. Τα χρό­νια πέρα­σαν, οι εκδό­σεις με άρι­στη τεχνι­κή κατάρ­τι­ση δια­δέ­χο­νταν η μία την άλλη, και έφτα­σε το πλή­ρω­μα του χρό­νου και το όνει­ρο, που στην αρχή φαι­νό­ταν τρε­λό και απα­τη­λό, έγι­νε πραγματικότητα.

Σε ένα πολύ συμπα­θη­τι­κό, άνε­το και λει­τουρ­γι­κό χώρο η οικο­γέ­νεια Παληού κάνει ένα μεγά­λο βήμα και ξεκί­νη­σε μια όμορ­φη προ­σπά­θεια στο χώρο της γνώ­σης. Και, φυσι­κά ελπί­ζουν, όπως άλλω­στε όλοι όσοι ξεκι­νούν κάτι και­νούρ­γιο, στη στή­ρι­ξή μας. Και ένα παρα­πά­νω όταν απο­στο­λή της επι­χεί­ρη­σης είναι η διά­δο­ση της γνώ­σης, κάτι που είναι ζητού­με­νο για την κοι­νω­νία μας ευρύτερα.

Γιάν­νη, Ντί­να, Αρε­τή, Χρι­στί­να καλο­ρί­ζι­κο και καλή επι­τυ­χία στην υπέ­ρο­χη προ­σπά­θειά σας.

Δημή­τρης Φρεζούλης
Δημοσιογράφος.
Δευ­τέ­ρα 28/12/2022

ΥΓ:  Το Ατέ­χνως εύχε­ται στο βιβλιο­πω­λείο των εκδό­σε­ων Αλφα Πι να γίνει φάρος και στέ­κι γνώ­σης και πολι­τι­σμού και εμπο­ρι­κά επι­τυ­χές. Οι Χιώ­τες και οι επι­σκέ­πτες του νησιού, θα μπο­ρούν να βρουν στο βιβλιο­πω­λείο και τίτλους των εκδό­σε­ων Ατέχνως

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο