Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος: Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν άλλοι τρεις αιτούντες άσυλο

Άλλοι τρεις αιτού­ντες άσυ­λο που δια­μέ­νουν στον καταυ­λι­σμό του Κέντρου Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης της ΒΙΑΛ στη Χίο εντο­πί­στη­καν, χθες, θετι­κοί στη νόσο του κορο­νοϊ­ού covid 19. Και οι τρεις ανή­κουν στο περι­βάλ­λον του 35χρονου από την Υεμέ­νη, ο οποί­ος βρέ­θη­κε θετι­κός στη νόσο και διέ­με­νε στο ΚΥΤ.

Μετά τον εντο­πι­σμό των συγκε­κρι­μέ­νων κρου­σμά­των, των πρώ­των σε καταυ­λι­σμούς στα νησιά και σε εργα­ζό­με­νη στη δομή υπάλ­λη­λο του EASO, ο καταυ­λι­σμός του ΚΥΤ στη Χίο, με ΚΥΑ των υπουρ­γών Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη και Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου και σε συνερ­γα­σία με τον ΕΟΔΥ, τέθη­κε σε πλή­ρη υγειο­νο­μι­κό αποκλεισμό.

Σημειώ­νε­ται, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, ότι μόνο ο άνδρας από τη Υεμέ­νη νοση­λεύ­ε­ται στο νοσο­κο­μείο της Χίου. Οι άλλοι τρεις τέθη­καν σε απο­μό­νω­ση σε δομή καρα­ντί­νας που έχει δημιουρ­γη­θεί στο νησί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο