Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος-Λέσβος: Διά πυρός και σιδήρου προσπαθεί να εφαρμόσει την απάνθρωπη πολιτική της η κυβέρνηση

Πολε­μι­κό το κλί­μα σε Χίο και Λέσβο μετά την από­βα­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής και των μηχα­νη­μά­των του στρα­τού για την έναρ­ξη εργα­σιών στους χώρους δημιουρ­γί­ας κλει­στών δομών. με την κυβέρ­νη­ση να δεί­χνε απο­φα­σι­σμέ­νη να προ­χω­ρή­σει στην υλο­ποί­η­ση των σχε­δί­ων της.

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει στην υλο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου της για την κατα­σκευή κλει­στών δομών στα νησιά, επα­νέ­λα­βε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Στέ­λιος Πέτσας μιλώ­ντας σε πρω­ι­νή εκπο­μπή του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού OPEN, τονί­ζο­ντας πως είναι προς όφε­λος της χώρας αλλά και των τοπι­κών κοι­νω­νιών να υπάρ­χει έλεγ­χος και όχι αναρχία.lesvos11

Από την άλλη οι νησιώ­τες είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να ακυ­ρώ­σουν τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης. Οι φορείς του νησιού καλούν γενι­κό προ­σκλη­τή­ριο «ΝΑ ΝΕΚΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΩΡΑ! ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! Κανέ­νας στη δου­λειά, κανέ­νας στο σχο­λείο, κανέ­να μαγα­ζί ανοι­χτό». Καταγ­γέλ­λουν «το πρω­το­φα­νές όργιο κυβερ­νη­τι­κής βίας και αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας, που εξα­πο­λύ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της νύχτας ενά­ντια στο λαό της Λέσβου και συνε­χί­ζε­ται ακό­μα και τώρα»

chios14

Τα ξημε­ρώ­μα­τα και αφού προη­γή­θη­κε βάρ­βα­ρη επί­θε­ση των ΜΑτ στους συγκε­ντρω­μέ­νους κατοί­κους απο­βι­βά­στη­καν χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα, όπως μπουλ­ντό­ζες, εσκα­φείς, φορ­τη­γά, καθώς επί­σης και οχή­μα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή των κλει­στών δομών.

Μετά από μια νύχτα επει­σο­δί­ων, οι κάτοι­κοι πλέ­ον έχουν στή­σει οδο­φράγ­μα­τα στους δρό­μους που οδη­γούν στις περιο­χές όπου πρό­κει­ται να κατα­σκευα­στούν τα κλει­στά κέντρα.

lesvos13

Λέσβος

Στη Λέσβο, εκα­το­ντά­δες κάτοι­κοι της ευρύ­τε­ρης περιο­χής της Καλ­λο­νής με τον περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου Κώστα Μου­τζού­ρη και τον δήμαρ­χο δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χη Βέρ­ρο έχουν παρα­τα­χθεί από νωρίς το πρωί στη θέση Δια­βο­λό­ρε­μα, όπου είναι η δεύ­τε­ρη είσο­δος του δρό­μου που οδη­γεί στην επι­ταγ­μέ­νη έκτα­ση του Καβακλή.

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις επι­χει­ρούν να φτά­σουν στο Καβα­κλή για να μετα­φέ­ρουν εκεί μηχα­νή­μα­τα ώστε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν εργα­σί­ες στην επι­ταγ­μέ­νη έκταση.

Την ίδια ώρα σε συνέ­χεια των όσων συνέ­βη­σαν τα χαρά­μα­τα στη Μυτι­λή­νη και των όσων συμ­βαί­νουν ακό­μα στην Καρά­βα και στο Δια­βο­λό­ρε­μα το Παλ­λε­σβια­κό Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο κήρυ­ξε για σήμε­ρα γενι­κή απερ­γία. Παράλ­λη­λα οργα­νώ­νει για τις 10 το πρωί συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Σαπφούς.

Στην ανα­κοί­νω­ση το Παλ­λε­σβια­κό Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο ανα­φέ­ρει: «Χτυ­πάν το Μαντα­μά­δο. Τα ΜΑΤ που έστει­λε η κυβέρ­νη­ση για να υπο­τά­ξει το νησί μας, από τις πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα χτυ­πάν τους Μαντα­μα­διώ­τες με χημι­κά, με αύρες νερού, με βόμ­βες κρό­του λάμ­ψης. Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους, το λαό της Λέσβου, τους φορείς και τα σωμα­τεία του νησιού μας να στα­θού­με εμπό­διο στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης να μετα­τρέ­ψει το νησί μας σε φυλα­κή ψυχών».

Από το πρωί μαθη­τές κατέ­λα­βαν το σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα του Γυμνα­σί­ου και Λυκεί­ου στο Μαντα­μά­δο, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την κατα­σκευή της νέας δομής.

Χίο

Στη Χίο με οδο­φράγ­μα­τα και μπλό­κα από κορ­μούς δέντρων επι­χει­ρούν οι κάτοι­κοι του Βρο­ντά­δου να αντι­στα­θούν στην επέ­λα­ση των δυνά­με­ων των ΜΑΤ που απέ­στει­λε στο νησί η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να κάμ­ψει τις αντι­στά­σεις για τη δημιουρ­γία νέας δομής.

chios11

Το πρώ­το μέτω­πο βρίκ­σε­ται στην περιο­χή του Αγί­ου Μακα­ρί­ου και το άλλο στην περιο­χή του Πιτυούς στη δια­σταύ­ρω­ση με τον δρό­μο προς Βολισ­σό. Νωρί­τε­ρα το πρωί επι­κρά­τη­σε έντα­ση στην περιο­χή οι αστυ­νο­μι­κοί κατέ­σχε­σαν αυτο­σχέ­διες μολό­τοφ και ρουκέτες

chios12

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της εκκλη­σί­ες του Βρο­ντά­δου χτυ­πούν τις καμπά­νες με στό­χο τη συμ­με­το­χή του κόσμου στις κινητοποιήσεις.

chios13

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο