Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χίος: Ύβρεις και τραμπουκισμοί από ομάδα φασιστοειδών στο δημοτικό συμβούλιο

Να δημιουρ­γή­σει κλί­μα έντα­σης και φανα­τι­σμού επι­χεί­ρη­σε χθες ομά­δα ακρο­δε­ξιών κατά τη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Χίου. Οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι ξέσπα­σαν σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα όταν ο εκλεγ­μέ­νος με το ψηφο­δέλ­τιο «Πρω­το­βου­λία για τη Χίο» Γεώρ­γιος Τσά­κος παρε­νέ­βη απο μικρο­φώ­νου και χαρα­κτή­ρι­σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες με τον προ­σβλη­τι­κό χαρα­κτη­ρι­σμό «λαθρο­με­τα­νά­στες».

Ο προ­κλη­τι­κός δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, που το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχει προ­βεί σε σει­ρά ρατσι­στι­κών-ξενο­φο­βι­κών δηλώ­σε­ων, παρε­νέ­βη «διορ­θώ­νο­ντας» την τοπο­θέ­τη­ση του παρι­στά­με­νου υπουρ­γού μετα­να­στα­τευ­τι­κής πολι­τι­κής Βίτσα που συνέ­κρι­νε τους οικο­νο­μι­κούς μετα­νά­στες της δεκα­ε­τί­ας του ’90 με το παρόν προ­σφυ­γι­κό κύμα. 

Η ανα­φο­ρά του Τσά­κου σε «λαθρο­με­τα­νά­στες» προ­κά­λε­σε την παρέμ­βα­ση του δημο­τι­κού συμ­βού­λου της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Μάρ­κου Σκού­φα­λου ο οποί­ος σημεί­ω­σε πως τα φασι­στοει­δή δεν θα κάνουν κου­μά­ντο στο συμ­βού­λιο του δήμου. Τότε μερί­δα των παρευ­ρι­σκό­με­νων ξέσπα­σε σε ύβρεις και απο­δο­κι­μα­σί­ες απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο λόγος της ύπαρ­ξης τους στην συνε­δρί­α­ση του συμ­βου­λί­ου ήταν η δημιουρ­γία έντα­σης και κλί­μα­τος εκφοβισμού. 

Σημειώ­νε­ται πως δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο Μάρ­κος Σκού­φα­λος ορθώ­νει το ανά­στη­μα του σε ομά­δες ακρο­δε­ξιών που, φορώ­ντας τη μάσκα των «αγα­να­κτι­σμέ­νων πολι­τών», σκορ­πούν ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο στην κοι­νω­νία του νησιού. Προς ημε­ρών, με αφορ­μή τις αντι­δρά­σεις κάποιων ενά­ντια στην έντα­ξη προ­σφυ­γό­που­λων στα σχο­λεία της Χίου, ο Μ.Σκούφαλος, με την ιδιό­τη­τα του διευ­θυ­ντή του 11ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου, είχε δώσει ηχη­ρή απά­ντη­ση στις σκο­τα­δι­στι­κές, ρατσι­στι­κές αντι­λή­ψεις που σπέρ­νει η αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη «Παγ­χια­κή Επι­τρο­πή Αγώνα».

Τέλος, όπως φαί­νε­ται, τόσο στη Χίο όσο και στη Λέσβο γίνε­ται μια συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια να καλ­λιερ­γη­θεί ο ρατσι­σμός, το μίσος και η ξενο­φο­βία. Προ­σπά­θεια που έχει συγκε­κρι­μέ­νο καθο­δη­γη­τι­κό κέντρο.

Μ. Σκού­φα­λος, «έξω από τα δόντια», για το δηλη­τή­ριο ρατσι­σμού και ξενο­φο­βί­ας που σπέρ­νει η Παγ­χια­κή Επι­τρο­πή Αγώνα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο