Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαλάει ο καιρός από απόψε, βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

Μετα­βο­λή θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 29/04, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές των δυτι­κών και βορεί­ων τμη­μά­των της χώρας.

Βόρειοι άνε­μοι έως 7 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σουν στο Αιγαίο και μετα­βαλ­λό­με­νων διευ­θύν­σε­ων έως 4–5 μπο­φόρ στο Ιόνιο. Η θερ­μο­κρα­σία θα φτά­σει τους 27–28 βαθ­μούς στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τους 24–25 στις υπό­λοι­πες περιο­χές της χώρας.

Στον χάρ­τη που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζε­ται ο υετός που ανα­μέ­νε­ται τις πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής 29/04.

Ο καιρός το τριήμερο

Κατά το τρι­ή­με­ρο Σάβ­βα­το 30/04 – Δευ­τέ­ρα 02/05 ο και­ρός θα παρα­μεί­νει άστα­τος με τα φαι­νό­με­να να εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως σε ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιοχές.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να, το Σάβ­βα­το 30/04 ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα δυτι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της χώρας, την Κυρια­κή 01/05 σε όλα τα ηπει­ρω­τι­κά και τη Δευ­τέ­ρα 02/05 στα δυτι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά, στο Ιόνιο και στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο.

Παράλ­λη­λα, θα δια­τη­ρη­θούν οι ισχυ­ροί έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι στο Αιγαίο ενώ στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα είναι ασθε­νέ­στε­ροι. Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα παρου­σιά­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 01-05-2022

Στα βόρεια νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις, πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά, με τοπι­κούς όμβρους ή μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στα ορει­νά. Το βρά­δυ στα δυτι­κά θα ανα­πτυ­χθούν εκ νέου νεφώ­σεις και στο Ιόνιο και τη δυτι­κή και τη νότια Πελο­πόν­νη­σο, θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα είναι μετα­βλη­τοί και πρό­σκαι­ρα ανα­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή και δεν θα ξεπε­ρά­σει στα βορειο­δυ­τι­κά τους 18 με 20 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη χώρα τους 21 με 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02-05-2022

Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις αρχι­κά στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα νότια και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές, με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα νότια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές θα στα­μα­τή­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά ανα­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ και βαθ­μιαία βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί με την ίδια έντα­ση. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν από
βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και τοπι­κά στο Αιγαίο 7 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώση.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο