Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαλκηδόνα Θεσσαλoνίκης-Πάνος Μαρκίδης: Θέλουμε τον λαό πλάι μας και μαζί του να αγωνιστούμε για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ζητή­σα­με από τον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, κομ­μου­νι­στή Πάνο Μαρ­κί­δη να μας δώσει το στίγ­μα της υπο­ψη­φιό­τη­τάς του. Πώς μπο­ρεί να βοη­θή­σει τους συμπο­λί­τες του από τη θέση του δημάρ­χου ή ακό­μη και από την αντι­πο­λί­τευ­ση στο Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

Εμείς θέλου­με τον λαό πλάι μας και μαζί του να αγωνιστούμε

  • Να μην ισχύ­σουν οι τοπι­κές φορο­λο­γί­ες και οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στα προ­γράμ­μα­τα και στις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου αλλά να διεκ­δι­κή­σου­με χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον τακτι­κό προυπολογισμό.
  • Να απαι­τή­σου­με πόρους για την απο­χέ­τευ­ση και την κατα­σκευή βιο­λο­γι­κών σταθ­μών σε όλα τα χωριά του Δήμου, έργα άρδευ­σης για τους αγρό­τες με χαμη­λά κοστολόγια
  • Για μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών, προ­γράμ­μα­τα για την Υγεία, την Παι­δεία, τον Αθλη­τι­σμό, τον πολι­τι­σμό, τους ηλι­κιω­μέ­νους, τα παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, ενά­ντια στα ναρκωτικά.
  • Τον συνο­λι­κό σχε­δια­σμό και την χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων και έργων για την πρό­λη­ψη και την αντι­με­τώ­πι­ση φυσι­κών καταστροφών.
  • Την αντι­κα­τά­στα­ση των επι­κίν­δυ­νων αμια­ντο­σω­λή­νων στην ύδρευση.
  • Την έγκυ­ρη αντι­με­τώ­πι­ση της μάστι­γας των κουνουπιών.
  • Αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες που να εξυ­πη­ρε­τούν το δημότη.
  • Ενά­ντια στον τοπι­κι­σμό που διαι­ρεί και αδυ­να­τί­ζει τη διεκ­δί­κη­ση, με σεβα­σμό όμως και ιεράρ­χη­ση των ανα­γκών της κάθε κοινότητας.

Όλα αυτά με τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και με μπρο­στά­ρη τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση μπο­ρούν να γίνουν πραγματικότητα.

Οι δημό­τες μας έχουν την εμπει­ρία τόσων δημάρ­χων και δημο­τι­κών συμ­βου­λί­ων που κυβέρ­νη­σαν το δήμο όπου όλες οι επι­λο­γές του κατέ­λη­γαν σε μια από τα ίδια.

Τώρα είναι ευκαι­ρία να κάνει τη διαφορά!

Οι δημο­τι­κές αρχές που πέρα­σαν υπη­ρέ­τη­σαν την κυβέρ­νη­ση , τους εταί­ρους, την Ε.Ε., τα μεγά­λα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Αυτά δεν υπάρ­χουν στον συν­δυα­σμό μας.

Είναι η ευκαι­ρία να εκλε­γούν αγω­νι­στές που θα δου­λεύ­ουν μαζί με το λαό του Δήμου θα τον κινη­το­ποιούν και θα διεκ­δι­κούν την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών, αυτών που η τεχνο­λο­γία και το παρα­γω­γι­κό δυνα­μι­κό της χώρας μας μπο­ρεί να ικανοποιήσει.

Βιογραφικό του Πάνου Μαρκίδη υποψήφιου δήμαρχου ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Θεσσαλονίκης

markidisΓεν­νή­θη­κε το 1956 και μεγά­λω­σε στα Κου­φά­λια Θεσσαλονίκης.
Σπού­δα­σε φυσι­κός στο ΑΠΘ. Δια­τέ­λε­σε καθη­γη­τής Μ.Ε και σήμε­ρα είναι συντα­ξιού­χος. Υπήρ­ξε μέλος της ΠΥΣΔΕ καθη­γη­τών Γερμανίας
Υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος το 1994 και το 1998. Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος 1994–1998

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο