Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΧΑΛΚΙΔΑ: Αρχαιοφύλακας 67 χρονών πέθανε μόνος και αβοήθητος στο φυλάκιο του Μουσείου

Εν ώρα εργασίας πέθανε το περασμένο Σάββατο 67χρονος αρχαιοφύλακας, δύο βδομάδες πριν από τη σύνταξή του, μόνος και αβοήθητος στο φυλάκιο του Αρχαιολογικού Μουσείο της Χαλκίδος.

Με αφορ­μή αυτό το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό, η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Υπάλ­λη­λων Φυλά­ξε­ως Αρχαιο­τή­των (ΠΕΥΦΑ) καταγ­γέλ­λει την προ­σπά­θεια να λει­τουρ­γούν Μου­σεία και Αρχαιο­λο­γι­κοί Χώροι «χωρίς την ανα­γκαία και απα­ραί­τη­τη κάλυ­ψη σε προ­σω­πι­κό, μόνο και μόνο για να παρου­σιά­ζουν κανο­νι­κή λει­τουρ­γία ή ακό­μα χει­ρό­τε­ρα ικα­νο­ποιώ­ντας αιτή­μα­τα τοπι­κών παρα­γό­ντων, αδια­φο­ρώ­ντας για την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και των εκθεμάτων».

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΔΑΣ ΥΠΠΟΑ σημειώνει:

«Εκφρά­ζου­με τη βαθιά μας λύπη και τα θερ­μά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του 67χρονου αρχαιο­φύ­λα­κα, που πριν λίγες μέρες πέθα­νε μόνος και αβο­ή­θη­τος στο φυλά­κιο του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σείο της Χαλ­κί­δας, εν ώρα εργα­σί­ας, δύο εβδο­μά­δες πριν από τη σύντα­ξή του.

Είναι αδια­νό­η­το και πέρα από κάθε λογι­κή, να πεθαί­νει ένας εργα­ζό­με­νος στο χώρο εργα­σί­ας του και να μην υπάρ­χει δίπλα του ένας συνά­δελ­φός του, που εγκαί­ρως θα μπο­ρού­σε να το βοη­θή­σει και ίσως να μην έχα­νε τη ζωή του.

Τα τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό έρχε­ται να ανα­δεί­ξει πως τα μέτρα που σχε­διά­ζουν κυβέρ­νη­ση και ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες για να απαλ­λα­γούν από τις ελά­χι­στες ούτως ή άλλως υπο­χρε­ώ­σεις τους στο ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα, εφευ­ρί­σκο­ντας όρους όπως “ενερ­γός γήραν­ση”, σημαί­νει δου­λειά μέχρι τον τάφο. Είναι φανε­ρό ότι αντι­με­τω­πί­ζουν την αύξη­ση του προσ­δό­κι­μου ζωής ως βάρος, εξαι­τί­ας της “επι­βά­ρυν­σης” του συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος, αλλά και του συστή­μα­τος Υγεί­ας, που θα πρέ­πει να περι­θάλ­ψει τους γηραιό­τε­ρους για περισ­σό­τε­ρα χρό­νια πριν πεθάνουν.

Παράλ­λη­λα οι μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό όλων των ειδι­κο­τή­των στην Αρχαιο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία και κυρί­ως σε μου­σεία και αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, οδη­γεί σε εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, στη διαιώ­νι­ση των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας, σε εργα­σία πέραν του ωρα­ρί­ου, για να καλυ­φθούν οι τερά­στιες ανά­γκες για την προ­στα­σία και τη στοι­χειώ­δη λει­τουρ­γία μου­σεί­ων και αρχαιο­λο­γι­κών χώρων.

Η ΔΑΣ-ΥΠΠΟΑ καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους να μην ανε­χτού­με άλλο αυτήν την απα­ξί­ω­ση και τον εντα­φια­σμό ακό­μα και των πιο στοι­χειω­δών κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, όπως είναι η μεί­ω­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης και συντά­ξεις που θα εξα­σφα­λί­ζουν αξιο­πρέ­πεια στα γηρα­τειά, στη βάση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και όχι με συν­θή­κες του προη­γού­με­νου αιώ­να, δου­λειάς σε άθλιες συν­θή­κες μέχρι τα βαθιά γεράματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο