Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαλκιδική: Πυροβολισμοί, απειλές και εκβιασμοί για την πώληση …λουκουμάδων

Πυρο­βο­λι­σμοί, ξυλο­δαρ­μοί, απει­λές και εκβια­σμοί φαί­νε­ται να περιέ­χο­νται στη δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας, με επί­κε­ντρο τον έλεγ­χο των σημεί­ων πώλη­σης λου­κου­μά­δων σε δημο­φι­λείς παρα­λί­ες της Σιθω­νί­ας, στο δεύ­τε­ρο πόδι της Χαλκιδικής.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανα­κοί­νω­σε την εξι­χνί­α­ση της δρά­σης της συγκε­κρι­μέ­νης εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας, ταυ­το­ποιώ­ντας τα στοι­χεία 12 εμπλε­κό­με­νων προ­σώ­πων, μελών και συνερ­γών, ανά­με­σά τους ένας 39χρονος που φέρε­ται ως «αρχη­γός» της και κλή­θη­κε ήδη να λογο­δο­τή­σει στις δικα­στι­κές Αρχές της Χαλ­κι­δι­κής, που τον έκρι­ναν προφυλακιστέο.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, η εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα εξα­νά­γκα­ζε Αλβα­νούς να πωλούν παρά­νο­μα λου­κου­μά­δες σε 19 παρα­λί­ες της Χαλ­κι­δι­κής, σκορ­πί­ζο­ντας, παράλ­λη­λα, τον τρό­μο σε ιδιο­κτή­τες κατα­στη­μά­των και πωλη­τές των περιο­χών αυτών με ανά­λο­γη δρα­στη­ριό­τη­τα, καθώς ‑σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες- τους απει­λού­σαν, τους εκβί­α­ζαν και ασκού­σαν σωμα­τι­κή βία σε βάρος τους.

Η εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση είχε δια­πι­στω­θεί πέρ­σι τον Ιού­λιο, με την εξι­χνί­α­ση υπό­θε­σης από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας ενα­ντί­ον 44χρονου μικρο­πω­λη­τή λου­κου­μά­δων, σε περιο­χή της Νική­της, τον οποίο πυρο­βό­λη­σαν, χωρίς όμως να τον πετύ­χουν. Για την περί­πτω­ση αυτή είχε συλ­λη­φθεί και κατα­στεί κατη­γο­ρού­με­νος ο 39χρονος (ημε­δα­πός).

Εκτός από τα συν­δε­ό­με­να με τους λου­κου­μά­δες περι­στα­τι­κά βίας, η εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα φαί­νε­ται να εμπλέ­κε­ται σε περι­πτώ­σεις εκβια­στι­κής είσπρα­ξης ποσών για λογα­ρια­σμού τρί­των προ­σώ­πων. Πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η περί­πτω­ση δύο ιδιο­κτη­τών κέντρων αισθη­τι­κής και αδυ­να­τί­σμα­τος που, σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, «ανέ­θε­σαν» στον 39χρονο να εκβιά­σει πελά­τισ­σά τους με πρό­βλη­μα υγεί­ας, προ­κει­μέ­νου να μην διεκ­δι­κή­σει πίσω χρή­μα­τα που της είχαν απο­σπά­σει, ενώ με τον ίδιο τρό­πο επι­χεί­ρη­σε να μετα­βι­βα­στούν στους παρα­πά­νω ιδιο­κτή­τες δύο ακί­νη­τα της εν λόγω πελάτισσας.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, η δικο­γρα­φία υπο­βλή­θη­κε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πολυ­γύ­ρου και το προη­γού­με­νο διά­στη­μα τα 12 εμπλε­κό­με­να πρό­σω­πα (εκτός από τον 39χρονο, τέσ­σε­ρα κατη­γο­ρού­με­να ως μέλη της εγκλη­μα­τι­κής ομά­δας και επτά συνερ­γοί) απο­λο­γή­θη­καν στον Ανα­κρι­τή. Απο­φα­σί­στη­κε η προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση του φερό­με­νου ως «αρχη­γού», ενώ οι υπό­λοι­ποι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι με περιο­ρι­στι­κούς όρους (κατά περί­πτω­ση κατα­βο­λή χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης, απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα και εμφά­νι­ση στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα του τόπου διαμονής).

Πηγή: ΑΠΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο