Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαλυβουργοί: «Η δική τους συμφωνία δεν μπορεί να παίζεται στις δικές μας πλάτες»

14/6/2015

Aρ. Πρωτ. 31/ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς ΜΜΕ,

Η Επι­τρο­πή Απο­λυ­μέ­νων Αγω­νι­στών Χαλυ­βουρ­γών Ασπρο­πύρ­γου, ύστε­ρα απο την συνά­ντη­ση που είχαν τα μέλη της, όπου συζη­τή­θη­καν εφ’ όλης της ύλης τα κοι­νά προ­βλή­μα­τα και θέσεις, κατέ­λη­ξαν για μια φορά ακό­μα στο εξής συμπέ­ρα­σμα: Η δική τους συμ­φω­νία δεν μπο­ρεί να παί­ζε­ται στις δικές μας πλά­τες. Ο έντι­μος συμ­βι­βα­σμός δεν δίνα­ται να γίνει ανέ­ντι­μος λόγος. Φτά­νει πια η κοροιδία!

Βρι­σκό­μα­στε στο ίδιο έργο θεα­τές, για­τί ανε­ξάρ­τη­τα το ποιός κυβερ­νά σήμε­ρα καμ­μία εξέ­λι­ξη δεν υπάρ­χει προς όφε­λος των χαλυ­βουρ­γών και γενι­κό­τε­ρα της Εργα­τι­κής Τάξης.

Και πιό συγκε­κρι­μέ­να από τις 20/3/2015 που εστά­λη υπό­μνη­μα στο Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης και στο Υπουρ­γείο Ενέρ­γειας & Παρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, οι συγκε­κρι­μέ­νοι υπουρ­γοί δεν έκα­ναν τον κόπο να μας δεχτούν, ούτε καν να απα­ντή­σουν στα υπο­μνή­μα­τα μας. Ο Υπουρ­γός Εργα­σί­ας Πάνος Σκουρ­λέ­της, μετά την συνά­ντη­ση στις 3/3/2015 παρό­τι ‘’εξύ­μνη­σε’’ τον Αγώ­να των Χαλυ­βουρ­γών, μας παρέ­πεμ­ψε στα μέτρα για την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση που όμως δεν περι­λαμ­βά­νε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό των χαλυ­βουρ­γών αλλά και ανέρ­γων γενι­κό­τε­ρα. Όσο για τον φάκε­λο των ομα­δι­κών απο­λύ­σε­ων, δεν έκα­νε τον κόπο να τον κοιτάξει!! 

Αυτό όμως δεν κάμ­πτει τον Αγώ­να μας. Τις προ­σε­χείς μέρες, μαζί με το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττικής,θα επι­διώ­ξου­με να δοθούν λύσεις στα αιτή­μα­τα μας, που στην πλειο­νό­τη­τά τους είναι και αιτή­μα­τα όλου του κλάδου.

Να αισταν­θούν την δύνα­μή μας, η οποία εκφρά­ζε­ται αδιά­λει­πτα με δυνα­μι­κή συμ­με­το­χή στους Αγώ­νες της Εργα­τι­κής Τάξης και Αλληλεγγύη.

Εμείς οι απο­λυ­μέ­νοι και κατα­δι­κα­σμέ­νοι από τα δικα­στή­ριά τους εργά­τες, με άδι­κες και παρά­νο­μες απο­λύ­σεις, δεν πρό­κει­ται να στα­μα­τή­σου­με να παλεύ­ου­με για τα δικαιώ­μα­τα μας ‑στα­θε­ρή εργα­σία- 8ωρο- αξιο­πρε­πείς οικο­νο­μι­κές απο­λα­βές- ώσπου να τα ξανακερδίσουμε. 

Για μας αλλά και για ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για τα παι­διά μας!

ΜΑΖΙ ΩΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗ — ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!! 

τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας 2104254067 Κος Παυ­λά­κης — 6984014098 Κα Ροδί­τη Σ.

Κοιν/ση: Γρα­φείο Πρω­θυ­πουρ­γου, Υπ. Δικαιο­σύ­νης, Υπ. Εργα­σί­ας, Υπ. Ενέρ­γειας, Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής, ΜΜΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο