Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανιά — Βενιζέλεια: Φετινό ρεκόρ ο Τεντόγλου

Πολύ καλές επι­δό­σεις σημειώ­θη­καν στο 1ο διε­θνές μίτινγκ στί­βου «Βενι­ζέ­λεια-Χανιά», που διε­ξή­χθη στο στά­διο «Έλε­να Βενι­ζέ­λου», το οποίο κατα­κλύ­στη­κε παρά τη ζέστη από πλή­θος κόσμου. «Έλαμ­ψαν» τόσο οι Έλλη­νες όσο και οι ξένοι αθλη­τές και έδω­σαν ραντε­βού για την επό­με­νη χρο­νιά, ενώ δεν κατέ­βη­κε τελι­κά να αγω­νι­στεί η Ελί­να Τζέν­γκο, η οποία αισθάν­θη­κε μια ενό­χλη­ση στον αγκώ­να και δεν θέλη­σε να ρισκάρει.

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου ήταν αναμ­φί­βο­λα το πρό­σω­πο των αγώ­νων, ο αθλη­τής που κατά­φε­ρε στο αγώ­νι­σμα με το οποίο έκλει­σε το πρό­γραμ­μα να σημειώ­σει εξαι­ρε­τι­κή παρου­σία. Ο πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης τον περα­σμέ­νο χει­μώ­να ολο­κλή­ρω­σε τον αγώ­να του στο μήκος με καλύ­τε­ρη προ­σπά­θεια στα 8,18 μ.(0,8) στo 5ο του άλμα, ενώ είχε ακό­μη άλμα­τα στα 7,68 μ., 7,92 μ., 8,14 μ., και 8,06 μ.. Ο Τεντό­γλου έδει­ξε σε πολύ καλή κατά­στα­ση και σε θέση στους επό­με­νους αγώ­νες του να κυνη­γή­σει επι­δό­σεις πάνω από τα 8,20 μέτρα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο