Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανιά — Πληρότητα συν 100% στο πλοίο της γραμμής και τοπικό lock down

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //

Ο ένας πάνω στον άλλο χθες στο πλοίο από Χανιά για Αθή­να. (Οι περισ­σό­τε­ροι επέ­στρε­φαν στα σπί­τια τους από τις δια­κο­πές μετά τον Δεκα­πε­νταύ­γου­στο συνε­πώς η ίδια εικό­να, ίσως και χει­ρό­τε­ρη, ίσχυε όταν κατέ­βαι­ναν). Ποιο 85% των επι­βα­τών επι­τρέ­πε­ται να ανε­βαί­νει στο πλοίο; Δεν ισχύ­ει κάτι τέτοιο, σε αυτό το ταξί­δι. Η πλη­ρό­τη­τα δεν είχε καμία δια­φο­ρά από μια συνη­θι­σμέ­νη του­ρι­στι­κή μέρα στα τέλη Αυγού­στου, όπως ήταν πριν από την παν­δη­μία του κορωνοϊού.

Στο κατά­στρω­μα, στο σαλό­νι και στους κοι­νό­χρη­στους χώρους παντού, υπήρ­χαν επι­βά­τες. Μάσκες, ναι, φορού­σα­με και όπως οφεί­λα­με σχε­δόν όλοι αλλά οι απο­στά­σεις ήταν αδύ­να­το να κρα­τη­θούν. Άρα η μάσκα, τυπι­κά, έχα­νε την ελά­χι­στη δυνα­τό­τη­τα της για προ­στα­σία. Υπήρ­χαν και λιμε­νι­κοί μέσα στο πλοίο που επι­τη­ρού­σαν την τήρη­ση του μέτρου ενώ πέτυ­χα και μέλος του πλη­ρώ­μα­τος να κάνεις συστά­σεις στους επι­βά­τες στο κατά­στρω­μα. Η λίστα ανα­μο­νής ήταν επί­σης πολύ μεγά­λη. Όμως μέσα σε διά­στη­μα 1 ώρας και 30 λεπτών από την ανα­χώ­ρη­ση είχαν καλέ­σει μόνο 9 άτο­μα από τη ρεσε­ψιόν. Και με διά­στη­μα μισής ώρας ανα­μο­νή οι τέσ­σε­ρις πρώ­τοι από τους υπό­λοι­πους. Μιλά­με για πλη­ρό­τη­τα συν 100% σε κατά­στρω­μα, σαλό­νια, αερο­πο­ρι­κά καθί­σμα­τα, καμπί­νες. Άρα το “μέτρο” έχει καταρ­γη­θεί στην πρά­ξη από τους πλοιο­κτή­τες, εννο­εί­ται με τη σιω­πη­ρή συμ­φω­νία της κυβέρνησης.

Το κερα­σά­κι στην τούρ­τα ήταν οι συχνές συστά­σεις από τα μεγά­φω­να του πλοί­ου για την τήρη­ση των μέτρων (!)

Σήμε­ρα, μαθαί­νω για τοπι­κό lock down στα Χανιά μέχρι τις 1/9. Με μέτρα επιει­κώς άχρη­στα για την περί­στα­ση π.χ. με κλει­στές τις λαϊ­κές αγο­ρές αλλά ανοι­χτά τα super market και την εστί­α­ση, με όριο 9 ατό­μων στις συνα­θροί­σεις το οποίο απο­τε­λεί μια ευθεία επί­θε­ση στις παρέ­ες και στις πολι­τι­κές εκδη­λώ­σεις, με 4 άτο­μα σε κάθε τρα­πέ­ζι αλλά με 6 εάν είναι συγ­γε­νείς πρώ­του βαθ­μού κτλ Έτσι και αλλιώς, όλοι γνω­ρί­ζου­με ότι αυτά τα μέτρα προ­στα­τεύ­ουν συγκε­κρι­μέ­νο κομ­μά­τι της οικο­νο­μί­ας και όχι την προ­σπά­θεια μη δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού. Προ­σω­πι­κά, περί­με­να το lock down. Κι εσείς το ίδιο νομί­ζω. Για να είμαι ειλι­κρι­νής, περι­μέ­νω να κρα­τή­σει περισσότερο.

Φυσι­κά, άγνω­στος μέχρι σήμε­ρα είναι για την πόλη και το νόμο τόσο ο αριθ­μός των κρου­σμά­των, όσο και των νοση­λευό­με­νων από κορονοϊό.

Κατά τα άλλα, ατο­μι­κή ευθύνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο