Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανιά: Στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) του ΝΑΤΟ το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού

Επι­μέ­λεια Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //

Στα Χανιά στο Κέντρο Ναυ­τι­κής Απο­τρο­πής (ΚΕΝΑΠ) του ΝΑΤΟ βρέ­θη­κε το πρώ­το επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα κορο­νοϊ­ού. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε σήμε­ρα το από­γευ­μα η Ευτυ­χία Πεντα­ρά­κη, αντα­πο­κρί­τρια στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό “OPEN”, το κρού­σμα είναι ένας άνδρας 24 ετών Μαρο­κι­νής κατα­γω­γής που βρέ­θη­κε σε σχο­λείο εκπαί­δευ­σης εντός των εγκα­τα­στά­σε­ων του ΚΕΝΑΠ, την Παρασκευή.

Ο Μαρο­κι­νός διέ­με­νε σε κεντρι­κό ξενο­δο­χείο των Χανί­ων, που πρέ­πει πλέ­ον να μπει και αυτό σε καρα­ντί­να. Ήδη πάντως έχει ενη­με­ρω­θεί ο ξενο­δό­χος για να προ­χω­ρή­σει σε απολύμανση.

Έπει­τα από τη λήξη του σχο­λεί­ου, ο Μαρο­κι­νός στρα­τιω­τι­κός επέ­στρε­ψε στο σπί­τι του και το πρωί της Τρί­της ενη­μέ­ρω­σε το ΚΕΝΑΠ ότι ήταν θετι­κός στον ιό που άμε­σα μπή­κε σε καρα­ντί­να, ενώ δια­τά­χθη­κε και το κλεί­σι­μό του. Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να και με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­φέρ­θη­καν, δεν είχε παρου­σιά­σει κανέ­να απο­λύ­τως σύμπτωμα.

Ο 24χρονος ήταν κομά­ντο σε ένα εκ των 11 συνο­λι­κά σχο­λεί­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν εντός των εγκα­τα­στά­σε­ων του ΚΕΝΑΠ, το οποίο έχει κλεί­σει από σήμε­ρα, σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του “OPEN”. Από το ΚΕΝΑΠ η απά­ντη­ση είναι «Ουδέν σχόλιο».

Μετά από προ­σπά­θειες κατέ­στη δυνα­τή η επι­κοι­νω­νία με την Διοι­κή­τρια της 7ης ΥΠΕ Λένας Μπορ­μπου­δά­κη η οποία επι­κα­λέ­στη­κε τον μεγά­λο φόρ­το εργα­σί­ας που υπάρ­χει αυτές τις ημέ­ρες , δικαιο­λο­γώ­ντας την δυσκο­λία επι­κοι­νω­νί­ας με τα ΜΜΕ των Χανίων.

Όπως ανέ­φε­ρε η κα. Μπορ­μπου­δά­κη στα “Χανιώ­τι­κα Νέα”, είναι σε εξέ­λι­ξη ενη­μέ­ρω­ση για τον Μαρο­κι­νό στρα­τιώ­τη που είχε περά­σει από το ΚΕΝΑΠ ενώ το Νοσο­κο­μείο Χανί­ων είναι σε ετοι­μό­τη­τα για να πάρει δείγ­μα­τα από τους ανθρώ­πους που θα “δεί­ξει” η ιχνηλάτηση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ξενο­δο­χείο στο οποίο διέ­με­νε ο στρα­τιώ­της βρί­σκε­ται σε δια­δι­κα­σία απολύμανσης.

Το σχόλιο της Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ για το κρούσμα κοροναϊού στο ΚΕΝΑΠ

Η Τ.Ε. Χανί­ων του ΚΚΕ παίρ­νο­ντας υπό­ψιν της τα δημο­σιεύ­μα­τα των τοπι­κών και Πανελ­λα­δι­κών ΜΜΕ, ηλε­κτρο­νι­κού και έντυ­που τύπου, για κρού­σμα κορο­νοϊ­ού στο ΚΕΝΑΠ Σού­δας με Νατοϊ­κό στρα­τιω­τι­κό, ο οποί­ος έκα­νε βόλ­τες στην πόλη των Χανί­ων και διέ­με­νε σε κεντρι­κό ξενο­δο­χείο της πόλης μας, έχει δια­γνω­στεί στην πατρί­δα του με κορονοϊό.

Εδώ και ημέ­ρες, παρά την λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση και ανη­συ­χία φορέ­ων της πόλης μας για την ανε­ξέ­λεγ­κτη έτσι και αλλιώς συμπε­ρι­φο­ρά των Νατοϊ­κών στρα­τευ­μά­των, και μάλι­στα σε μία περί­ο­δο όπου ο λαός προ­φυ­λάσ­σε­ται από την παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού, αυτοί δεν κατα­λα­βαί­νουν τίπο­τα!! Τον αέρα έτσι κι αλλιώς τους τον έχει δώσει τόσο η τωρι­νή κυβέρ­νη­ση, όσο και η προηγούμενη.

Καλού­με ΤΩΡΑ την Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, την Περι­φέ­ρεια Κρή­της και τον Δήμο Χανί­ων, να τους μαζέ­ψουν όλους και να τους στεί­λουν από εκεί που ήρθαν.

Πηγές: parakritika.gr, zarpa.gr, Χανιώ­τι­κα Νέα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο