Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανιά: Το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ενοχλεί τα φασιστοειδή…

«Το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ ενο­χλεί και θα συνε­χί­ζει να ενο­χλεί κάθε λογής φασί­στες», επι­ση­μαί­νουν σε καταγ­γε­λία τους οι ΤΟ Χανί­ων και Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της της ΚΝΕ, μετά την κατα­στρο­φή στο Βαμ­βα­κό­που­λο, υλι­κού προ­πα­γάν­δι­σης του 48ου Φεστι­βάλ στην πόλη από φασι­στοει­δή, «μέσα στη νύχτα, όπως συνη­θί­ζουν άλλω­στε να δρουν».

Όπως ανα­φέ­ρουν, «το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ ενο­χλεί και θα συνε­χί­ζει να ενο­χλεί κάθε λογής φασί­στες. Τους ενο­χλεί το γεγο­νός ότι το Φεστι­βάλ ΚΝΕ – Οδη­γη­τή απο­τε­λεί το μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό – πολι­τι­στι­κό γεγο­νός, το μεγα­λύ­τε­ρο νεο­λαι­ί­στι­κο θεσμό της χώρας. Εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες παρου­σιά­ζουν τη δου­λειά τους στις σκη­νές του, πραγ­μα­το­ποιού­νται δεκά­δες συζη­τή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες που στέλ­νουν δυνα­τό μήνυ­μα ότι η νέα γενιά δε βολεύ­ε­ται στο άδι­κο, δε βολεύ­ε­ται στο σάπιο κόσμο της εκμε­τάλ­λευ­σης, αγω­νί­ζε­ται με ψηλά το κεφά­λι για τις ανά­γκες της. Το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ δίνει ανά­σα αισιο­δο­ξί­ας σε κάθε νέο που ασφυ­κτιά, δίνει απά­ντη­ση στους προ­βλη­μα­τι­σμούς των νέων. Η πάλη ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η πάλη για την κοι­νω­νία που δε θα γεν­νά πολέ­μους και κρί­σεις, είναι η πάλη για το σοσιαλισμό».

Υπο­γραμ­μί­ζουν ότι οι από­γο­νοι των ναζί, θέλουν σαν καλοί υπη­ρέ­τες των αφε­ντι­κών το λαό και τη νεο­λαία με σκυμ­μέ­νο κεφά­λι, πως εκπρο­σω­πούν τις πιο σάπιες ιδέ­ες και ότι «με το ίδιο πάθος που καλ­λιερ­γούν το μίσος μετα­ξύ Ελλή­νων και μετα­να­στών εργα­τών, καλ­λιερ­γούν τη δου­λο­πρέ­πεια απέ­να­ντι στους εκμε­ταλ­λευ­τές του λαού. Η δρά­ση της ΚΝΕ απο­τε­λεί καρ­φί στο μάτι κάθε λογής φασι­στών. Οι προ­τά­σεις της, το μήνυ­μα που στέλ­νει στη νέα γενιά και ακου­μπά­ει στις αγω­νί­ες και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς των νέων και στο νομό μας. Γι’ αυτό το λόγο κατα­στρέ­φουν το υλι­κό του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ. Έχουν την αυτα­πά­τη ότι με αυτό τον τρό­πο θα εμπο­δί­σουν τη δρά­ση της ΚΝΕ, θα βάλουν εμπό­διο στην επι­τυ­χία του Φεστι­βάλ. Το μήνυ­μα του Φεστι­βάλ θα φτά­σει σε κάθε νέο στο νομό μας, κόντρα σε κάθε εμπόδιο».

«Τους πλη­ρο­φο­ρού­με για άλλη μια φορά. Μάταιος ο κόπος τους. Το μόνο που κατα­φέρ­νουν είναι να μας πει­σμώ­νουν όλο και περισ­σό­τε­ρο, να προ­βάλ­λου­με ακό­μα πιο απο­φα­σι­στι­κά την πολι­τι­κή του ΚΚΕ» ξεκαθαρίζουν.

Σημειώ­νε­ται πως το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» μπαί­νει στη τελι­κή ευθεία για τη πραγ­μα­το­ποί­η­ση των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του στα Χανιά με τις εκδη­λώ­σεις να πραγ­μα­το­ποιού­νται στις 16 και 17 Σεπτέμ­βρη στο Πάρ­κο Ειρή­νης και Φιλί­ας των λαών. Την πρώ­τη μέρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κρη­τι­κό γλέ­ντι με τον Ανδρέα Μανω­λα­ρά­κη και τη δεύ­τε­ρη μέρα θα γίνει η μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με ομι­λη­τή τον Θέμη Γκιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και μεγά­λη συναυ­λία με τον Μίλ­το Πασχα­λί­δη.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο