Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανιά 24/9: Μουσική-ποιητική παράσταση: “Διάλογος”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Μου­σι­κή-ποι­η­τι­κή παρά­στα­ση: “Διά­λο­γος” — Ο Γιώρ­γος Ψυχο­γιός αυτο­σχε­διά­ζει στην ποί­η­ση του Γιώρ­γου Δουα­τζή, στο Βενι­ζέ­λειο Ωδείο Χανίων.

afisa_a3%ce%b11Ο πολι­τι­στι­κός σύλ­λο­γος: “Οι φίλοι των γραμ­μά­των και των τεχνών” και το “Βενι­ζέ­λειο Ωδείο Χανί­ων” συνε­χί­ζο­ντας την κοι­νή τους προ­σπά­θεια για τη διορ­γά­νω­ση καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων υψη­λού επι­πέ­δου στα Χανιά, σας προ­σκα­λούν στην πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή-ποι­η­τι­κή εκδή­λω­ση “Διά­λο­γος” — Ο Γιώρ­γος Ψυχο­γιός αυτο­σχε­διά­ζει στην ποί­η­ση του Γιώρ­γου Δουα­τζή. Απαγ­γέλ­λει ο ηθο­ποιός Βαγ­γέ­λης Λιοδάκης.

Πρό­κει­ται για τον άμε­σο διά­λο­γο δύο τεχνών, ο οποί­ος παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα, με σημείο εκκί­νη­σης τα Χανιά, στο Βενι­ζέ­λειο Ωδείο Χανί­ων, Νικη­φό­ρου Φωκά 3, το Σάβ­βα­το 24 Σεπτεμ­βρί­ου 2016, στις 21.00  μ.μ.

Η παρά­στα­ση περι­λαμ­βά­νει τον μου­σι­κό αυτο­σχε­δια­στι­κό σχο­λια­σμό στο πιά­νο, από τον διε­θνούς φήμης συν­θέ­τη Γιώρ­γο Ψυχο­γιό σε ποι­ή­μα­τα του Γιώρ­γου Δουα­τζή, που θα απαγ­γεί­λει ο ηθο­ποιός Βαγ­γέ­λης Λιο­δά­κης. Σημειώ­νε­ται ότι δεν υπάρ­χουν γραμ­μέ­να μου­σι­κά μέρη από πριν, αλλά ο Γ. Ψυχο­γιός ανά­λο­γα με την έμπνευ­σή του με αφορ­μή κάθε ποί­η­μα θα συν­θέ­τει μου­σι­κή εκεί­νη τη στιγ­μή στο πιά­νο. Πρό­κει­ται για μια άκρως πρω­τό­τυ­πη παρά­στα­ση, η οποία δεν έχει προη­γού­με­νο διεθνώς.

Χορη­γός επι­κοι­νω­νί­ας: Δίκτυο Fm 91,5

Σχε­δια­σμός αφί­σας, προ­γράμ­μα­τος: Βασί­λης Πιτσώ­νης — “Scripta” Πολυ­μέ­σα — Διαφήμιση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο