Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανς Κρίστιαν Αντερσεν, ο παραμυθάς

Στις 4 Αυγού­στου 1875 πεθαί­νει στην Κοπεγ­χά­γη ο Δανός μυθι­στο­ριο­γρά­φος, γνω­στός κυρί­ως ως συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών παρα­μυ­θιών, Χανς Κρί­στιαν Αντερ­σεν. Γεν­νή­θη­κε στην Οντέν­σε στις 2 Απρι­λί­ου του 1805.

Ο πατέ­ρας του ήταν τσα­γκά­ρης και με δυσκο­λία συντη­ρού­σε οικο­νο­μι­κά την οικο­γέ­νειά του. Η σύζυ­γός του και μητέ­ρα του Χανς, είχε απο­κτή­σει μία κόρη όσο ήταν ακό­μα ανύ­πα­ντρη και το κοι­νω­νι­κό στίγ­μα την ακο­λού­θη­σε και στο γάμο της…

Έζη­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια σε αρκε­τά αυστη­ρό περι­βάλ­λον, αλλά μετά τον θάνα­το του πατέ­ρα του έφυ­γε για την Κοπεγ­χά­γη, όπου σκό­πευε να ανα­ζη­τή­σει την τύχη του ως τρα­γου­δι­στής, ηθο­ποιός, χορευ­τής και ποι­η­τής. Εξα­σφα­λί­ζο­ντας μια υπο­τρο­φία, τελεί­ω­σε τις σπου­δές του και μετά από έναν απο­τυ­χη­μέ­νο γάμο με βασι­λι­κή χορη­γία άρχι­σε να ταξι­δεύ­ει στη Γαλ­λία, την Ελβε­τία, την Ισπα­νία, την Ιτα­λία. Στην περί­ο­δο αυτή, δημο­σί­ευ­σε αρκε­τά από τα γρα­πτά του. Στην αρχή της λογο­τε­χνι­κής του στα­διο­δρο­μί­ας έγρα­φε ποι­ή­μα­τα. Στην Ιτα­λία, και μάλι­στα στη Ρώμη, άνθι­σε το ταλέ­ντο του στη συγ­γρα­φή των παρα­μυ­θιών. Μετά την πρώ­τη συλ­λο­γή του, “Παρα­μύ­θια για παι­διά”, ακο­λού­θη­σαν και πολ­λές άλλες, σχε­δόν μία κάθε χρό­νο. Πέρα από τα παρα­μύ­θια, στα οποία οφεί­λε­ται η φήμη του, έγρα­ψε και κάποια μυθι­στο­ρή­μα­τα, βιβλία ταξι­διω­τι­κών εντυ­πώ­σε­ων και τις αυτο­βιο­γρα­φί­ες: “Το βιβλίο της ζωής” και “Το παρα­μύ­θι της ζωής μου”.

Κορυ­φαίο ποι­η­τι­κό του έργο είναι το λυρι­κό ποί­η­μα «Το παι­δί που πεθαί­νει». Τα «Παρα­μύ­θια» του εκδό­θη­καν το 1842 σε τρεις τόμους και συμπλη­ρώ­θη­καν το 1861.

Ενώ τα έργα του Άντερ­σεν είναι σχε­δόν άγνω­στα έξω από τη Δανία και τις γει­το­νι­κές της χώρες, τα παρα­μύ­θια του είναι από τα πιο πολυ­με­τα­φρα­σμέ­να έργα σ’ όλη την ιστο­ρία της λογοτεχνίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο