Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χανς Χοφμάγερ, ο αδέκαστος δικαστής της δίκης του Άουσβιτς ήταν ένας φανατικός ναζιστής

Στην παγκό­σμια ιστο­ρία έχει μεί­νει ως το πρό­τυ­πο του αδέ­κα­στου, μετρη­μέ­νου και ακρι­βο­δί­καιου δικα­στή. Όταν ο Χανς Χοφ­μά­γερ διά­βα­σε την από­φα­ση του ειδι­κού δικα­στη­ρί­ου που έκρι­νε στη δεκα­ε­τία του ’60 τους υπευ­θύ­νους του Άου­σβιτς, αυτής της επο­νεί­δι­στης σελί­δας για την ανθρω­πό­τη­τα, δηλώ­νο­ντας πως «ορι­σμέ­νοι εξ ημών δεν θα μπο­ρέ­σου­με να αντι­κρί­σου­με ξανά τα χαρού­με­να κι ευτυ­χι­σμέ­να μάτια ενός παι­διού χωρίς να επα­νέλ­θουν στη μνή­μη μας τα γεμά­τα ερω­τη­μα­τι­κά κι αγω­νία μάτια των παι­διών που κατέ­λη­ξαν στο Άου­σβιτς», μπή­κε για πάντα στο Πάν­θε­ον των υπο­δειγ­μα­τι­κών προσωπικοτήτων.

Στους είκο­σι μήνες που διήρ­κε­σε το Auschwitzprozess, ο Χοφ­μά­γερ δεν έκα­νε καμία παρα­χώ­ρη­ση στους δημο­σιο­γρά­φους, δεν επέ­τρε­ψε τις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες στην αίθου­σα και διηύ­θυ­νε τη δίκη με αυστη­ρό και δωρι­κό τρό­πο. Η εφη­με­ρί­δα Zeit τον είχε χαρα­κτη­ρί­σει στο τέλος της δίκης ως «φανα­τι­κό της αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας, ενώ η Welt τον είχε επαι­νέ­σει ως «πρό­τυ­πο σωφρο­σύ­νης». Όμως, το βιο­γρα­φι­κό του, που επί 60 χρό­νια είχε παρα­μεί­νει άσπι­λο κι αμό­λυ­ντο, κιν­δυ­νεύ­ει πλέ­ον να κηλι­δω­θεί αμε­τά­κλη­τα, εξαι­τί­ας νέων εγγρά­φων που έχουν έλθει στη δημο­σιό­τη­τα: έως το 1945 ο Χοφ­μά­γερ υπήρ­ξε ένας φανα­τι­κός ναζι­στής κι ένας στυ­γε­ρός δικαστής.

Στον ενά­μι­ση μήνα της δίκης τους, οι είκο­σι Ναζί που κατη­γο­ρού­νταν για εγκλή­μα­τα στο Άου­σβιτς είδαν να παρε­λαύ­νουν μπρο­στά από το εδώ­λιό τους περί­που 360 επι­ζή­σα­ντες του πολω­νι­κού στρα­το­πέ­δου εξό­ντω­σης. Πολ­λοί εξ αυτών επέ­στρε­φαν για πρώ­τη φορά στη χώρα που τους είχε φυλα­κί­σει και βασα­νί­σει, μόνον και μόνον για να κατα­θέ­σουν ενώ­πιον των ενόρ­κων τη φρί­κη που είχαν βιώ­σει. Όμως, παρά τις συντρι­πτι­κές απο­δεί­ξεις που κατέ­θε­σε στο δικα­στή­ριο ο Φριτζ Μπά­ου­ερ ‑ο άνθρω­πος που «ξετρύ­πω­σε» τον εγκλη­μα­τία Άντολφ Άιχ­μαν- μόνον έξι κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­σθη­καν σε ισό­βια δεσμά, ένδε­κα σε κάθειρ­ξη 14 ετών και τρεις απαλ­λά­χθη­καν λόγω έλλει­ψης αποδείξεων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο