Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΧΑΠ και κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρή Covid-19

Οι άνθρω­ποι που καπνί­ζουν ή έχουν Χρό­νια Απο­φρα­κτι­κή Πνευ­μο­νο­πά­θεια (ΧΑΠ), αντι­με­τω­πί­ζουν αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για σοβα­ρές επι­πλο­κές και θάνα­το μετά από λοί­μω­ξη Covid-19, η οποία προ­κα­λεί­ται από το νέο κορο­νο­ϊό SARS-CoV‑2, σύμ­φω­να με μια νέα βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέτη.

Οι ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μια­κού Κολ­λε­γί­ου του Λον­δί­νου (UCL), που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό PLoS One, αξιο­λό­γη­σαν 15 πρό­σφα­τες δημο­σιευ­μέ­νες μελέ­τες που αφο­ρού­σαν συνο­λι­κά περί­που 2.500 ασθε­νείς με Covid-19, από τους οποί­ους το 9% ήταν καπνι­στές και το 2% είχαν δια­γνω­σμέ­νη ΧΑΠ.

Η μελέ­τη (μετα-ανά­λυ­ση) υπο­λό­γι­σε ότι οι ασθε­νείς με ΧΑΠ έχουν 63% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο για σοβα­ρή Covid-19 και 60% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα θανά­του, ενώ ασθε­νείς χωρίς ΧΑΠ έχουν αντί­στοι­χα μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο κατά 33% και 55%.

Οι νυν καπνι­στές είναι 1,45 φορές πιθα­νό­τε­ρο να έχουν σοβα­ρή Covid-19 σε σχέ­ση με τους πρώ­ην και τους μη καπνι­στές. Το 22% των τωρι­νών καπνι­στών που νόση­σαν με Covid-129, είχαν σοβα­ρές επι­πλο­κές, ενώ και η θνη­τό­τη­τα τους ήταν μεγα­λύ­τε­ρη (38%).

Σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας, περί­που 1,1 δισε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι (το 14% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού) καπνί­ζουν, ενώ 251 εκα­τομ­μύ­ρια πάσχουν από ΧΑΠ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο