Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαρτούμ: Ασθενείς και γιατροί περιγράφουν την απόλυτη φρίκη στα νοσοκομεία

Το Σάβ­βα­το ο Ιμπρα­χίμ Μοχά­μεντ είδε ότι αυτός που βρι­σκό­ταν στο διπλα­νό του κρε­βά­τι στο νοσο­κο­μείο είχε πεθά­νει. Τρεις μέρες μετά κι ενώ παρέ­με­νε στο νοσο­κο­μείο παρά την πνι­γη­ρή μυρω­διά από την σήψη του νεκρού δίπλα του, ανα­γκά­στη­κε να φύγει για να γλι­τώ­σει από τις σφαίρες.

Στο Χαρ­τούμ, την πρω­τεύ­ου­σα του Σου­δάν, η μάχη για την εξου­σία μετα­ξύ δύο στρα­τη­γών ήρθε να απο­τε­λειώ­σει το σύστη­μα υγεί­ας που είχε ήδη γονα­τί­σει από τους πολέ­μους και τις διε­θνείς κυρώ­σεις που συγκλο­νί­ζουν τη χώρα για δεκαετίες.

Ύστε­ρα από πάνω από μια εβδο­μά­δα ανοι­χτού πολέ­μου στην καρ­διά της σου­δα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας με τους πάνω από 5 εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους, ασθε­νείς και για­τροί περι­γρά­φουν την από­λυ­τη φρίκη.

Ο 62χρονος Μοχά­μεντ Ιμπρα­χίμ επι­σκέ­πτε­ται τακτι­κά τον 25χρονο γιο του Ιμπρα­χίμ στο νοσο­κο­μείο, όπου νοση­λεύ­ε­ται για λευ­χαι­μία. Στις 15 Απρι­λί­ου ο εφιάλ­της του πήρε εντε­λώς άλλη τροπή.

Ο διπλα­νός του γιου του πέθα­νε, “αλλά το σώμα του έμει­νε εκεί εξαι­τί­ας των μαχών”, διη­γεί­ται ο εξη­ντά­χρο­νος στο AFP.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) κατα­μέ­τρη­σε χθες, Κυρια­κή, “οκτώ νεκρούς και δύο τραυ­μα­τί­ες” ανά­με­σα στο υγειο­νο­μι­κό προσωπικό.

Συνο­λι­κά, σύμ­φω­να με το σωμα­τείο ιατρών, 13 νοσο­κο­μεία βομ­βαρ­δί­στη­καν και 19 ανα­γκά­στη­καν να κλεί­σουν — ελλεί­ψει υλι­κού ή επει­δή επι­τά­χθη­καν από τους πολεμιστές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο