Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαστούκι

Σε έρευ­να που κυκλο­φο­ρεί αυτές τις μέρες, υπάρ­χει η ερώ­τη­ση: Θα παίρ­να­τε τα όπλα για να πολε­μή­σε­τε σε άλλη χώρα λόγω συμ­μα­χι­κών δεσμεύ­σε­ων; Πόσοι από τους ερω­τη­θέ­ντες απα­ντούν κατα­φα­τι­κά; Κανέ­νας! Το από­λυ­το μηδέν.

Οσο κι αν γανώ­νουν το κεφά­λι του λαού για τις «συμ­βα­τι­κές υπο­χρε­ώ­σεις» της χώρας στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να δικαιο­λο­γή­σουν τη βαθιά πολε­μι­κή εμπλο­κή, αυτός τους γυρ­νά­ει την πλά­τη και δεν τρώ­ει το παρα­μύ­θι που του που­λά­νε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου. Καμιά προ­θυ­μία δεν δεί­χνει ο λαός να συμ­με­τά­σχει σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές και επεμ­βά­σεις, να γίνει θύτης άλλων λαών, κάτω από τη σημαία των ΝΑΤΟ — ΕΕ. Από­δει­ξη αυτού είναι και οι μεγά­λες δυσκο­λί­ες που βρή­κε η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να στε­λε­χώ­σει τη φρε­γά­τα «Υδρα» που πλέ­ει στην Ερυ­θρά, αλλά και οι πολ­λές παραι­τή­σεις στε­λε­χών του Πολε­μι­κού Ναυτικού.

Το στοι­χείο αυτό της έρευ­νας είναι ενθαρ­ρυ­ντι­κό και ελπι­δο­φό­ρο για τον λαό και την πάλη του ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους. Είναι όμως και ένα γερό χαστού­κι για τους πολε­μο­κά­πη­λους και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς τους, ανή­με­ρα της 75ης επε­τεί­ου ίδρυ­σης του ΝΑΤΟ.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο