Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χατζηδάκης — ΝΔ: Όπως προχώρησα με τη ΔΕΗ έτσι θα προχωρήσω με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το «παι­χνί­δι» από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ γίνε­ται πλέ­ον μονό­το­να  και με «σημα­δε­μέ­να» χαρ­τιά, πατώ­ντας στην «πλού­σια» κλη­ρο­νο­μιά του Σύρι­ζα με αλλε­πάλ­λη­λα αντι­λαϊ­κά γιου­ρού­σια, εφαρ­μό­ζο­ντας ένα μείγ­μα πολι­τι­κής που κυριαρ­χεί σ’ όλη την Ευρώ­πη ‑με τις όποιες παραλ­λα­γές εφαρ­μο­γής «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρης» / «σοσια­λι­στι­κής — σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής» κοπής.

Να πάρου­με τα πράγ­μα­τα με τη σειρά:
Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Γκιό­κας σε σχε­τι­κή επί­και­ρη ερώ­τη­ση για τη πολι­τι­κή δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των και την ανα­κύ­κλω­ση μίλη­σε ‑μετα­ξύ άλλων για τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ Φυλής που χαρα­κτή­ρι­σε «Κατά συρ­ρο­ήν έγκλη­μα, που πρέ­πει να στα­μα­τή­σει»

Υπο­γράμ­μι­σε πως -με αιφ­νι­δια­στι­κές, fast track και εν κρυ­πτώ δια­δι­κα­σί­ες» απο­φα­σί­στη­κε από την απερ­χό­με­νη Περι­φε­ρεια­κή Διοί­κη­ση της Δού­ρου και τη νέα Περι­φε­ρεια­κή Διοί­κη­ση του Πατού­λη η επέ­κτα­σή της για άλλα τέσ­σε­ρα χρό­νια. και σημεί­ω­σε πως η λει­τουρ­γία για περί­που μισό αιώ­να αυτής της υγειο­νο­μι­κής και περι­βαλ­λο­ντι­κής βόμ­βας στη Δυτι­κή Αττι­κή «δικαιο­λο­γη­μέ­να προ­κα­λεί την αγα­νά­κτη­ση των κατοί­κων απέ­να­ντι σε μια πολι­τι­κή η οποία θυσιά­ζει το περι­βάλ­λον και τη δημό­σια υγεία στο βωμό των κερ­δών και των συμ­φε­ρό­ντων μιας χού­φτας ομί­λων που στην κυριο­λε­ξία θησαυ­ρί­ζουν από τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των».

Μεθοδευμένο το αδιέξοδο

Ο Γιάν­νης Γκιό­κας έθε­σε τα «αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα» που προ­κύ­πτουν: «Για­τί εδώ και χρό­νια καρ­κι­νο­βα­τεί με όλες τις κυβερ­νή­σεις και τις Περι­φε­ρεια­κές Διοι­κή­σεις η ανα­κύ­κλω­ση με δια­λο­γή στην πηγή, που θα μπο­ρού­σε να περιο­ρί­σει την παρα­γω­γή των απορ­ριμ­μά­των;». Όπως εξή­γη­σε, αυτό που λεί­πει δεν είναι η επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και τα τεχνο­λο­γι­κά εργα­λεία, αλλά ένας σχε­δια­σμός που θα βασί­ζε­ται σε έναν δημό­σιο φορέα ο οποί­ος «δεν θα αντι­με­τω­πί­ζει τα σκου­πί­δια ως πηγή κέρ­δους, αλλά θα προ­τάσ­σει τις λαϊ­κές ανά­γκες». Για παρά­δειγ­μα, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες που έχουν ανα­λά­βει την ανα­κύ­κλω­ση ενδια­φέ­ρο­νται μόνο για τα σκου­πί­δια που έχουν εμπο­ρι­κή αξία και τα υπό­λοι­πα κατα­λή­γουν στις χωμα­τε­ρές, με απο­τέ­λε­σμα να μην προ­χω­ρά­ει η ανακύκλωση.

«Δεν είναι συνε­πώς πρό­βλη­μα τεχνι­κό ή πρό­βλη­μα χωρο­θέ­τη­σης. Θα μπο­ρού­σαν να βρε­θούν οι κατάλ­λη­λοι χώροι χωρο­θέ­τη­σης, με απο­κλει­σμό επι­βα­ρυ­μέ­νων περιο­χών ή περιο­χών με υψη­λή περι­βαλ­λο­ντι­κή αξία αν προ­χώ­ρα­γαν όλα τα υπό­λοι­πα μέτρα. Και κυρί­ως αυτά που αφο­ρούν την ανα­κύ­κλω­ση και τη μεί­ω­ση των απορ­ριμ­μά­των. Πολι­τι­κό, επο­μέ­νως, είναι το πρό­βλη­μα», είπε, κατα­θέ­το­ντας και σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση των δημάρ­χων της περιοχής.

Ακο­λού­θη­σε η γνω­στή στι­χο­μυ­θία …είχα­με βάλει το νερό στ’ αυλά­κι, αλλά μετά ο Σύρι­ζα (κλπ)

Κωστής Χατζηδάκης

«Υπήρ­χε ένας σχε­δια­σμός από το 2014 από τον τότε περι­φε­ρειάρ­χη, κ. Σγου­ρό, για μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των με μονά­δες ολο­κλη­ρω­μέ­νης επε­ξερ­γα­σί­ας των απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή, με βάση τον περι­φε­ρεια­κό σχε­δια­σμό, με βάση χωρο­θε­τή­σεις οι οποί­ες είχαν γίνει. Όλα αυτά εγκα­τα­λεί­φθη­καν στη συνέ­χεια από την προη­γού­με­νη περι­φε­ρειάρ­χη, κ. Δού­ρου, στο όνο­μα ενός υπερ­φι­λό­δο­ξου σχε­δια­σμού, που δεν εφαρ­μό­στη­κε ποτέ.

στο «Ψητό» …

Από τον χαρα­κτή­ρα μου δεν μπο­ρώ να κάθο­μαι ήσυ­χος και θα προ­χω­ρή­σω μπρο­στά, όπως προ­χώ­ρη­σα και με τη ΔΕΗ.
Μου κατα­λο­γί­ζε­τε ό,τι μου κατα­λο­γί­ζε­τε για τη ΔΕΗ, αλλά προ­χώ­ρη­σα πάντως στην εφαρ­μο­γή μιας πολιτικής.
Το ίδιο θα προ­χω­ρή­σω και στα απορ­ρίμ­μα­τα.
Και το λέω και σ’ εσάς, το λέω και στην Αυτο­διοί­κη­ση, το λέω και στην κοινωνία.
Και δεν έχω καμία δική μου πατέ­ντα.
Παίρ­νω τι γίνε­ται στις πιο προηγ­μέ­νες ευρω­παϊ­κές χώρες και προ­σπα­θώ να το εφαρ­μό­σω και εδώ…

Ανα­φο­ρι­κά με τη συνε­δρί­α­ση του ΕΔΣΝΑ το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη στην οποία απο­φά­σι­σε την κατα­κύ­ρω­ση του δια­γω­νι­σμού για την επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής, το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, ενη­με­ρώ­νο­ντας τους εργα­ζό­με­νους της Δυτι­κής Αθή­νας, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Προς τους συνα­δέλ­φους της Δυτι­κής Αθήνας

Συνά­δελ­φοι, στα μου­λω­χτά και σαν τα ποντί­κια συνε­δρί­α­σε ο ΕΣΔΝΑ τις προη­γού­με­νες μέρες και απο­φά­σι­σε την κατα­κύ­ρω­ση του δια­γω­νι­σμού για την επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής. Η μεθο­δο­λο­γία τους και ο τρό­πος από­φα­σής τους είναι προ­κλη­τι­κός και απα­ρά­δε­κτος, αφού μέσα σε ένα τέταρ­το με δια­δι­κα­σί­ες φαστ τρακ “κου­βέ­ντια­σαν” και απο­φά­σι­σαν για 43 θέμα­τα. Δεν τόλ­μη­σαν να συνε­δριά­σουν μπρο­στά στους εργα­ζό­με­νους και τους φορείς της Δυτι­κής Αθή­νας για­τί φοβού­νται, για­τί δεν έχουν επι­χει­ρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να πεί­σουν για τις απο­φά­σεις τους, για­τί είναι αμόρ­φω­τοι βου­τηγ­μέ­νοι μέσα στη σαπίλα.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται η άπο­ψή μας ότι η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ προ­ε­τοί­μα­ζε το έδα­φος και η σημε­ρι­νή της ΝΔ το υλο­ποιεί, αντί­στοι­χα και στην Περι­φέ­ρεια όπου η προη­γού­με­νη διοί­κη­ση της Δού­ρου (ΣΥΡΙΖΑ) έδω­σε τη σκυ­τά­λη στη σημε­ρι­νή διοί­κη­ση Πατού­λη (ΝΔ), αλλά και οι δήμαρ­χοι όπου βρί­σκο­νται στην ίδια γραμ­μή. Όλοι τους υπη­ρε­τούν με συνέ­πεια και συνέ­χεια την πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, αλλά και τις κατευ­θύν­σεις των εκπρο­σώ­πων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που δηλώ­νουν ότι μπρο­στά στην εξα­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων μη λογα­ριά­ζε­ται τίπο­τα ούτε τις ανθρώ­πι­νες ζωές.

Την ίδια γραμ­μή υπη­ρε­τεί και η πλειο­ψη­φία της ΠΟΕ ΟΤΑ και του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του ΕΔΣΝΑ που ενώ γνώ­ρι­ζαν για τη συγκε­κρι­μέ­νη συνε­δρί­α­ση, η μεν πλειο­ψη­φία της ΠΟΕ ΟΤΑ δεν εμφα­νί­σθη­κε ποτέ, ο δε πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στον ΕΔΣΝΑ δεν έβγα­λε άχνα παρό­τι ήταν παρών στη συνε­δρί­α­ση και στη στιγ­μή της παρέμ­βα­σης των φορέ­ων και του Συν­δι­κά­του την Παρα­σκευή το μεσημέρι.

Συνά­δελ­φοι, όλοι γνω­ρί­ζουν και παρα­δέ­χο­νται ότι η χωμα­τε­ρή της Φυλής είναι μια υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα που αν σκά­σει θα επη­ρε­ά­σει το σύνο­λο των δήμων της Αττι­κής. Το γνω­ρί­ζουν και το νιώ­θουν οι εργα­ζό­με­νοι που δου­λεύ­ουν εκεί και που καθη­με­ρι­νά έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τους κιν­δύ­νους, τα πλη­ρώ­μα­τα των απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων κλπ. Το γνω­ρί­ζουν όμως και οι κάτοι­κοι που μετρούν χιλιά­δες περι­πτώ­σεις νεο­πλα­σιών. Αλή­θεια, για­τί δεν δίνουν στη δημο­σιό­τη­τα τη μελέ­τη που δεί­χνει την αύξη­ση των καρκίνων;

Δεν υπάρ­χουν άλλα περι­θώ­ρια εφη­συ­χα­σμού. Δεν τους αφή­νου­με άλλο να παί­ξουν με τις ζωές μας και τις ζωές των παι­διών μας, τώρα απαιτούμε:

  • Να παρ­θεί πίσω η από­φα­ση για δημιουρ­γία νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή! Να κλεί­σει τώρα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να απο­κα­τα­στα­θούν ο χώρος και η ευρύ­τε­ρη περιο­χή, να μετε­γκα­τα­στα­θεί σε ασφα­λή θέση ο απο­τε­φρω­τή­ρας, να εκπο­νη­θεί ολο­κλη­ρω­μέ­νη επι­δη­μιο­λο­γι­κή μελέ­τη χωρίς καθυ­στε­ρή­σεις. Να απα­γο­ρευ­θεί κάθε νέα δρα­στη­ριό­τη­τα δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.
  • ΟΧΙ στο νέο έγκλη­μα για δημιουρ­γία ΧΥΤΑ στο Γραμ­μα­τι­κό που από κάθε άπο­ψη είναι ακα­τάλ­λη­λος χώρος, ένα σχέ­διο παρά­λο­γο τόσο από οικο­νο­μι­κή όσο και από περι­βαλ­λο­ντι­κή πλευ­ρά. Καμία σκέ­ψη για δημιουρ­γία ΧΥΤΑ — ΧΥΤΥ στα λατο­μεία της Αττι­κής Μου­σα­μά, Μελε­τά­νι, “ΤΙΤΑΝ”, Στα­μέ­λου και Κυρια­κού που θα απο­τε­λέ­σει περι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα με πολ­λές επιπτώσεις.
  • Καθο­ρι­σμός κρι­τη­ρί­ων καταλ­λη­λό­τη­τας για την κατα­νο­μή των εγκα­τα­στά­σε­ων επε­ξερ­γα­σί­ας και των χώρων τελι­κής διά­θε­σης των απορ­ριμ­μά­των. Να γίνει με βάση τις σημε­ρι­νές επι­στη­μο­νι­κές και τεχνο­λο­γι­κές δυνα­τό­τη­τες, την ικα­νό­τη­τα της κάθε υπο­ψή­φιας περιο­χής, με προ­τε­ραιό­τη­τα την προ­στα­σία της υγεί­ας των κατοί­κων και του περιβάλλοντος.
  • Να μπει τέρ­μα στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας του συνό­λου σχε­δόν των εγκα­τα­στά­σε­ων του ΕΔΣΝΑ. Όχι στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και σε κάθε μορ­φή ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης που συνε­πά­γε­ται αυτή. Καμία σκέ­ψη για καύ­ση των απορ­ριμ­μά­των. Όχι στη μετα­τό­πι­ση των βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των μέσα από τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη και με οποιον­δή­πο­τε άλλο τρό­πο. Να πλη­ρώ­σει το κεφά­λαιο με πρό­σθε­τη φορολογία.
  • Να δια­σφα­λι­στούν από­λυ­τα όλοι οι εργα­ζό­με­νοι χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, με πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Να τηρού­νται και να επε­κτα­θούν τα μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας και προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος».

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τη ΔΕΗ
ΚΚΕ: Προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου με θύματα τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές

Στη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη ΔΕΗ στη Βου­λή, παρε­νέ­βη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του ανα­φέρ­θη­κε στον ισχυ­ρό σει­σμό που έγι­νε στην Αλβα­νία  εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στον αλβα­νι­κό λαό για την δοκι­μα­σία που περνά.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στις μεγά­λες κατα­στρο­φές που έγι­ναν από την έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και την κακο­και­ρία σε Κινέ­τα, Χαλ­κι­δι­κή, Θάσο, Ρόδο και άλλες περιο­χές της χώρας. Όπως σημεί­ω­σε, «αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής όλων των κυβερ­νή­σε­ων μέχρι σήμε­ρα, που δεν έχει προ­τε­ραιό­τη­τα τις λαϊ­κές ανά­γκες όπως η προ­στα­σία της ζωής του λαού μας» και επι­σή­μα­νε πως πλέ­ον «τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα απο­κτούν επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα». Επί­σης, ζήτη­σε να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα όλα τα επεί­γο­ντα μέτρα απο­κα­τά­στα­σης των ζημιών αλλά και να δοθούν στο 100% οι απο­ζη­μιώ­σεις στους πληγέντες.

Όσον αφο­ρά το νομο­σχέ­διο για τη ΔΕΗ, επι­σή­μα­νε πως είναι «ένας ακό­μα κρί­κος της πολι­τι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας που υλο­ποιεί­ται δια­χρο­νι­κά από όλες τις κυβερ­νή­σεις. Ο λαός γνω­ρί­ζει ποιοι ήταν οι κερ­δι­σμέ­νοι και αυτοί είναι τα μονο­πώ­λια και χαμέ­νοι οι εργα­ζό­με­νοι αλλά και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε όλη τη χώρα».

Επι­σή­μα­νε ότι το νέο στοι­χείο είναι η «προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης πρά­σι­νης ενέρ­γειας στη μετα­λι­γνι­τι­κή επο­χή καθώς όπως έχει γίνει γνω­στό, μετά το 2028 θα καταρ­γη­θεί ο λιγνί­της ως καύ­σι­μο ενώ πολύ νωρί­τε­ρα θα κλεί­σουν οι λιγνι­τι­κές μονά­δες» και συνέ­χι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Προ­ω­θεί­τε την “πρά­σι­νη” ανά­πτυ­ξη με στό­χο να δια­μορ­φώ­σε­τε νέα πεδία της επεν­δυ­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας για τα υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια των ομί­λων. Προ­ω­θεί­τε τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ που, με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, επι­χει­ρεί να ανα­βαθ­μί­σει τη θέση της στον ενερ­γεια­κό πόλε­μο».

|> όλη η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ |> εδώ <|

Η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ |> Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου τόνι­σε ότι με αυτό το νομο­σχέ­διο η κυβέρ­νη­ση προ­ω­θεί «ακό­μη πιο επι­θε­τι­κά τη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, την οποία υπη­ρέ­τη­σαν προ­ση­λω­μέ­να όλες οι μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις». Παράλ­λη­λα, ανέ­δει­ξε τη μέχρι τώρα εμπει­ρία από την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, που επι­βε­βαιώ­νει ότι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι ήταν πολ­λα­πλά ωφε­λη­μέ­νοι και θύμα­τα οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

Η Δ. Μανω­λά­κου ξεκα­θά­ρι­σε πως το ΚΚΕ δεν υπε­ρα­σπί­ζε­ται ούτε τις κρα­τι­κές καπι­τα­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις, για­τί και αυτές λει­τουρ­γούν με κρι­τή­ριο τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και όχι του λαού. Εμβλη­μα­τι­κό παρά­δειγ­μα απο­τέ­λε­σε η περί­πτω­ση της «Πεσι­νέ», η οποία έπαιρ­νε πάμ­φθη­νο ρεύ­μα από τη ΔΕΗ, ενώ ο λαός το πλή­ρω­νε πανά­κρι­βα. Ωστό­σο, όπως είπε, όλες οι κυβερ­νή­σεις ακο­λου­θούν μία μεθο­δο­λο­γία όταν είναι να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σουν μια κρα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, πρώ­τα την χρε­ο­κο­πούν και την απαλ­λάσ­σουν από τους εργα­ζο­μέ­νους της, ώστε να την αγο­ρά­σει πάμ­φθη­να ο καπι­τα­λι­στής. Ειδι­κά για τη ΔΕΗ, επι­σή­μα­νε πως για τα χρέη της ευθύ­νε­ται η εφαρ­μο­ζό­με­νη πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης, η οποία έχει υψη­λό κόστος παρα­γω­γής για­τί δεν χρη­σι­μο­ποιεί τις εγχώ­ριες φθη­νές πρώ­τες ύλες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ έδω­σε στους ιδιώ­τες — παρα­γω­γούς ενέρ­γειας πάνω από 750.000 κατα­να­λω­τές της ΔΕΗ.

Απα­ντώ­ντας στα περί «εκσυ­χρο­νι­σμού» της ΔΕΗ, υπο­γράμ­μι­σε πως πρό­κει­ται για μια άγρια επί­θε­ση στους εργα­ζο­μέ­νους της, που θα απο­τε­λέ­σει πρό­τυ­πο και για τις άλλες πρώ­ην ΔΕΚΟ. Ανα­φέρ­θη­κε, επί­σης, στην «απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση», σημειώ­νο­ντας πως συνι­στά έγκλη­μα απέ­να­ντι στην αξιο­ποί­η­ση του παρα­γω­γι­κού πλού­του της χώρας. «Εκσυγ­χρο­νι­σμός για εμάς είναι η μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα και χρή­ση φθη­νών εγχώ­ριων πρώ­των υλών που θα μειώ­νουν το κόστος παρα­γω­γής και θα βελ­τιώ­νουν την παρα­γω­γι­κό­τη­τα. Δηλα­δή χρη­σι­μο­ποί­η­ση υδροη­λε­κτρι­κών έργων και λιγνι­τι­κών πεδί­ων με τη χρή­ση νέας τεχνο­λο­γί­ας που μειώ­νει δρα­στι­κά τους ρύπους», είπε.

Η βου­λευ­τής του ΚΚΕ χαι­ρέ­τι­σε τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στη ΔΕΗ και κάλε­σε το λαό να εκφρά­σει την αλλη­λεγ­γύη του σε αυτούς. Επί­σης, ζήτη­σε να γίνει δεκτή η τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ που δια­σφα­λί­ζει τους εργα­ζό­με­νους της ΔΕΠΑ.

Ψευτοκαβγάς ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ

Οι βου­λευ­τές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ επι­δό­θη­καν σε μια «αντι­πα­ρά­θε­ση» για το ποιος πρι­μο­δό­τη­σε πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους στον τομέα της Ενέρ­γειας και ποιος τσά­κι­σε περισ­σό­τε­ρο τα δικαιώ­μα­τα των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέ­θε­σε αίτη­ση αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας για το άρθρο 3 του νομο­σχε­δί­ου (αφο­ρά τους νεο­προ­σλαμ­βα­νό­με­νους στη ΔΕΗ), υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι παρα­βιά­ζει τη συνταγ­μα­τι­κή αρχή της ισό­τη­τας. Το αίτη­μα απορ­ρί­φθη­κε από τους βου­λευ­τές της κυβερ­νη­τι­κής πλειοψηφίας.

Ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κωστής Χατζη­δά­κης, δήλω­σε πως η κυβέρ­νη­ση είναι «υπε­ρή­φα­νη» για την κατάρ­γη­ση της μονι­μό­τη­τας για­τί βοη­θά­ει τη ΔΕΗ στον αντα­γω­νι­σμό. Αντέ­τει­νε δε ότι ανά­λο­γη διά­τα­ξη με αυτήν που καταγ­γέλ­λουν οι βου­λευ­τές της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, είχε υπο­γρά­ψει η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργα­ζό­με­νους στη ΔΕΗ Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές. Επί­σης, απά­ντη­σε πως η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να πάρει μέτρα «εξυ­γί­αν­σης» για­τί η ΔΕΗ ζημιώ­θη­κε με τα ΝΟΜΕ, τα οποία ήταν «το δώρο του κ. Τσί­πρα και του ΣΥΡΙΖΑ» στους αντα­γω­νι­στές της επιχείρησης.

Ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκρά­της Φάμελ­λος, χαρα­κτή­ρι­σε το νομο­σχέ­διο «απο­τυ­χη­μέ­νη συντα­γή της τρόι­κας εσω­τε­ρι­κού», προ­κει­μέ­νου να γίνει η ΔΕΗ πιο ελκτι­κή για πώληση.

Υποκριτικό το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, τόνι­σε ότι το άρθρο 3 «είναι βαθύ­τα­τα αντερ­γα­τι­κό και τσα­λα­πα­τά κάθε έννοια του Συντάγ­μα­τος», ωστό­σο, ανέ­δει­ξε την υπο­κρι­σία του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως σημεί­ω­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, «οι συν­θή­κες στην αγο­ρά εργα­σί­ας παρα­βιά­ζουν κάθε έννοια εργα­τι­κού δικαί­ου, χλευά­ζουν ακό­μη και αυτό το αστι­κό Σύνταγ­μα. Αυτές οι συν­θή­κες στην αγο­ρά εργα­σί­ας δεν είναι ουρα­νο­κα­τέ­βα­τες. Απο­τε­λούν τις επι­διώ­ξεις των κεφα­λαιο­κρα­τών για να θωρα­κί­σουν την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία. Και αυτές τις επι­διώ­ξεις τις νομο­θε­τούν όλες οι κυβερνήσεις».

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος ανέ­φε­ρε πως στις επι­χει­ρή­σεις Ενέρ­γειας υπό δημό­σιο έλεγ­χο, πάνω από το 30% των εργα­ζο­μέ­νων είναι εργο­λα­βι­κοί και ένα μεγά­λο κομ­μά­τι συμ­βα­σιού­χοι. Για αυτούς δεν ισχύ­ουν οι κλα­δι­κές συμ­βά­σεις και η ίση αμοι­βή για ίση εργα­σία, «κι αυτό είναι έργο και της ΝΔ, και του ΣΥΡΙΖΑ, και του Κινή­μα­τος Αλλα­γής. Και από αυτήν την άπο­ψη είναι υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον του ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα», είπε.  «Οι εργα­ζό­με­νοι στην Ενέρ­γεια δεν έχουν ανά­γκη από επι­κοι­νω­νια­κά τεχνά­σμα­τα τύπου αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας. Αλλά από αλλη­λεγ­γύη και στή­ρι­ξη με κάθε τρό­πο των αγώ­νων τους. Άλλω­στε, το Σύνταγ­μα για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων είναι από λάστι­χο, ενώ αντί­θε­τα είναι από χάλυ­βα, είναι γραμ­μέ­νο σε πέτρα όταν αφο­ρά τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης και των κεφα­λαιο­κρα­τών», πρόσθεσε.

Ομιλία του Χρήστου Κατσώτη

Αυτό που η κυβέρ­νη­ση χαρα­κτη­ρί­ζει «εκσυγ­χρο­νι­σμό» της ΔΕΗ είναι το τσά­κι­σμα των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων της επι­χεί­ρη­σης και η αύξη­ση των τιμο­λο­γί­ων «στο θεό», τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Χρή­στος Κατσώτης.

Για τις εξε­λί­ξεις στη ΔΕΗ «δεν ευθύ­νο­νται ούτε οι εργα­ζό­με­νοι ούτε ο λαός, αλλά οι πολι­τι­κές της απε­λευ­θέ­ρω­σης που όλοι τις υπη­ρε­τεί­τε», σημεί­ω­σε. Όπως εξή­γη­σε, για τους εργα­ζό­με­νους της ΔΕΗ το νομο­σχέ­διο θα φέρει κατάρ­γη­ση της μόνι­μης και στα­θε­ρής εργα­σί­ας και των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, χιλιά­δες απο­λύ­σεις και επι­δεί­νω­ση των συν­θη­κών ασφάλειας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο