Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαϊδάρι: Κάθε Δευτέρα δωρεάν προβολές στο Cine «Κατερίνα» — Δείτε το πρόγραμμα

Ξεκι­νούν και φέτος οι «Δωρε­άν Βρα­διές Κινη­μα­το­γρά­φου» από το Δήμο Χαϊ­δα­ρί­ου Κάθε Δευ­τέ­ρα στο Cine «Κατε­ρί­να»

Η είσο­δος θα γίνε­ται με πρό­σκλη­ση (για 2 άτο­μα) και ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ θα μπο­ρούν να την προ­μη­θευ­τούν από το Γρα­φείο της Κοι­νω­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας στο ισό­γειο του Δημαρ­χεί­ου Χαϊ­δα­ρί­ου (Στρ. Καραϊ­σκά­κη 138 & Επαύ­λε­ως) με την προ­σκό­μι­ση Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή την ημέ­ρα της προ­βο­λής από την είσο­δο του κινηματογράφου.

Και φέτος δια­τη­ρού­με τις δωρε­άν προ­βο­λές κάθε Δευ­τέ­ρα, όπως πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία και πέρυ­σι, ως ένδει­ξη ουσια­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και ανα­κού­φι­σης μέσα στην κρί­ση. Δίνου­με έτσι ως Δήμος ανά­σα ψυχα­γω­γί­ας στους κατοί­κους του Χαϊ­δα­ρί­ου αλλά και της Δυτι­κής Αθή­νας. Για­τί πιστεύ­ου­με ότι η τέχνη μπο­ρεί να μας γεμί­ζει αισιο­δο­ξία και μας φωτί­ζει το δρόμο.

Το στα­θε­ρό ραντε­βού μας στο θερι­νό Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο «ΣΙΝΕ Κατε­ρί­να» (Δαβά­κη 18) ανα­νε­ώ­νε­ται και φέτος το καλο­καί­ρι. Στις 7 Αυγού­στου ξεκι­νά τις προ­βο­λές του, κάνο­ντας πρε­μιέ­ρα με την παι­δι­κή ται­νία «Ψάχνο­ντας την Ντόρι».

Για πάνω από ένα μήνα θα απο­λαύ­σου­με ται­νί­ες από όλον τον κόσμο που θα μας προ­σφέ­ρουν άφθο­νο γέλιο, συγκί­νη­ση, θα μας ψυχα­γω­γή­σουν ποιο­τι­κά και θα μας εκπαιδεύσουν.

Το Πρόγραμμα των Προβολών

Ψάχνο­ντας την Ντό­ρι (Finding Dory) – Δευ­τέ­ρα 7/8 στις 20:30
Animation 2016 | Έγχρ. | Διάρ­κεια: 97′

ntori
Αμε­ρι­κά­νι­κη ται­νία, σκη­νο­θε­σία Άντριου Στά­ντον, Άνγκους ΜακΛέιν
Ένα χρό­νο μετά την επι­στρο­φή του Νέμο στο σπί­τι του είναι η σει­ρά της ξεχα­σιά­ρας Ντό­ρι να ηγη­θεί μιας νέας ανα­ζή­τη­σης. Η συμπα­θέ­στα­τη μπλε ψαρί­να ξεκι­νά μια επι­κίν­δυ­νη εκστρα­τεία για να βρει την οικο­γέ­νειά της στην άλλη άκρη του ωκεανού.

 

 

 

Το Ανθρώ­πι­νο Κεφά­λαιο (Il Capitale Umano) — Δευ­τέ­ρα 14/8 στις 20:30 Δρα­μα­τι­κή 2013 || Διάρ­κεια: 111′
Ιτα­λι­κή ται­νία, σκη­νο­θε­σία Πάο­λο Βίρ­τζι με τους: Φαμπρί­τζιο Μπε­ντι­βό­λιο, Βαλέ­ρια Γκο­λί­νο, Βαλέ­ρια Μπρού­νι Τεντέ­σκι, Ματίλ­ντε Τζιόλι
Την παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων ένα αυτο­κι­νη­τι­κό ατύ­χη­μα θα ενώ­σει με μοι­ραίο τρό­πο τις ζωές των μελών δυο ιτα­λι­κών οικογενειών.

 

Ο Εξαι­ρε­τι­κός Κύριος Lazhar Monsieur Lazhar ‑Δευ­τέ­ρα 21/8 στις 20:30 Δρα­μα­τι­κή 2011 || Διάρ­κεια: 93′
MonsieurLazhar

Κανα­δέ­ζι­κη ται­νία, σκη­νο­θε­σία Φιλίπ Φαραλ­ντό με τους: Μοχά­μεντ Φελάγκ, Σόφι Νέλις, Εμι­λέν Νερόν
Ένας Αλγε­ρι­νός που ζητά­ει πολι­τι­κό άσυ­λο στον Κανα­δά προ­σλαμ­βά­νε­ται ως δάσκα­λος σε ένα δημο­τι­κό σχο­λείο, αντι­κα­θι­στώ­ντας μια δασκά­λα η οποία αυτο­κτό­νη­σε μέσα στην τάξη.

Βαϊ­ά­να (Moana) Δευ­τέ­ρα 28/8 στις 20:30
Animation 2016 | Διάρ­κεια: 107′

vaiana
Κατάλ­λη­λη για όλες τις ηλικίες
Aμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία, σκη­νο­θε­σία Ντον Χολ, Ρον Κλέμεντς
Όταν στην Αρχαία Πολυ­νη­σία μια παλιά κατά­ρα απει­λεί να κατα­στρέ­ψει το νησί της Βαϊ­ά­να, της νεα­ρής κόρης του τοπι­κού φύλαρ­χου, εκεί­νη ακού­ει το κάλε­σμα του ωκε­α­νού και ξεκι­νά μια θαλάσ­σια περι­πέ­τεια για να λύσει τα μάγια.

Πού Πάω, Θεέ μου; (Quo Vado?) — Δευ­τέ­ρα 4/9 στις 20:30
Κωμω­δία 2016 || Διάρ­κεια: 86′

Quo-Vado
Ιτα­λι­κή ται­νία, σκη­νο­θε­σία Τζε­νά­ρο Νουν­ζιά­ντε με τους: Κέκο Ζαλό­νε, Ελε­ο­νό­ρα Τζιοβανάρντι
Βυθι­σμέ­νος στη ρου­τί­να του δημο­σί­ου υπαλ­λή­λου, ο Κέκο πέφτει θύμα του νέου νόμου περί κινη­τι­κό­τη­τας και εθε­λού­σιας εξό­δου. Αντι­στέ­κε­ται όσο μπο­ρεί, αλλά η κυβερ­νη­τι­κή υπεύ­θυ­νη είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να τον στεί­λει μέχρι και… τον Βόρειο Πόλο για να τον κάνει να παραιτηθεί.

Τρε­χά­τε Ποδα­ρά­κια μου (Ozzy) — Δευ­τέ­ρα 11/9 στις 20:30
Animation 2016 | Έγχρ. | Διάρ­κεια: 90′

podarakia
Ισπα­νο-κανα­δι­κή ται­νία, σκη­νο­θε­σία Αλμπέρ­το Ροντρί­γκεζ, Νάτσο Λα Κάσα
Το αξια­γά­πη­το μπι­γκλ Όζι φιλο­ξε­νεί­ται για ένα μήνα στην υπο­τι­θέ­με­να υπερ­πο­λυ­τε­λή παν­σιόν για σκύ­λους «Γάρ­γα­ρο Ρυά­κι». Μόνο που η σκλη­ρή αλή­θεια είναι ότι αυτή απο­τε­λεί μια επι­χεί­ρη­ση-βιτρί­να η οποία καλύ­πτει μια φυλα­κή υπο­χρε­ω­τι­κής εργασίας.

Personal Shopper: Η Βοη­θός — Δευ­τέ­ρα 11/9 στις 22:30
Σινε­φίλ 2016 | Έγχρ. | Διάρ­κεια: 105′
Γαλ­λι­κή ται­νία, σκη­νο­θε­σία Ολι­βιέ Ασα­γιάς με τους: Κρί­στεν Στιού­αρτ, Λαρς Έιντιν­γκερ, Σιγκρίντ Μπουαζίζ
Η Μορίν είναι μια Αμε­ρι­κα­νί­δα που δου­λεύ­ει στο Παρί­σι ως προ­σω­πι­κή βοη­θός αγο­ρών ενός τοπ μόντελ. Έχο­ντας χάσει πρό­σφα­τα τον δίδυ­μο αδερ­φό της και δια­τη­ρώ­ντας την ικα­νό­τη­τα, όπως κι εκεί­νος, να επι­κοι­νω­νεί με τα πνεύ­μα­τα, προ­σπα­θεί να μιλή­σει μαζί του τη στιγ­μή που κάποιος άγνω­στος της στέλ­νει μηνύ­μα­τα στο κινητό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο