Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΧΑΪΔΑΡΙ — Μ. Σελέκος: Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα στη μάχη του β’ γύρου

Με αισιο­δο­ξία και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ρίχνο­νται στη μάχη του δεύ­τε­ρου γύρου στο δήμο, οι Χαϊ­δα­ριώ­τες που ενη­με­ρώ­θη­καν για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο του ΚΚΕ και της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Μιλώ­ντας στους συγκε­ντρω­μέ­νους ο Μιχά­λης Σελέ­κος χαι­ρέ­τι­σε τους χιλιά­δες δημό­τες που στή­ρι­ξαν με την ψήφο, αλλά και τον αγώ­να τους τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», δίνο­ντάς της το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό που έχει κατα­γρά­ψει σε πρώ­το γύρο εκλο­γι­κών αναμετρήσεων.

«Από αύριο ξεκι­νά­με τον μεγά­λο αγώ­να για να μην αλω­θεί η πόλη μας», τόνι­σε και κάλε­σε το λαό της πόλης να μην επι­τρέ­ψει στην παρά­τα­ξη του Β. Ντη­νια­κού, που προ­έρ­χε­ται από το ΠΑΣΟΚ, έχει στε­γά­σει υπο­ψη­φί­ους της ΝΔ και εκφρά­ζει συμ­φέ­ρο­ντα που θέλουν να μετα­τρέ­ψουν το δήμο σε Ανώ­νυ­μη Εται­ρεία, να βρε­θούν στη διοίκηση.

«Ξεκι­νά­με από μια πολύ μεγά­λη βάση και έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να απευ­θυν­θού­με σε όλο τον κόσμο», σημεί­ω­σε και υπο­γράμ­μι­σε πως με αφε­τη­ρία και παρα­κα­τα­θή­κη το σημα­ντι­κό ποσο­στό που κατα­γρά­φει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», την επό­με­νη βδο­μά­δα θα εξα­ντλή­σει κάθε δυνα­τό­τη­τα να συζη­τή­σει πλα­τιά με το λαό της πόλης και να τον καλέ­σει να στη­ρί­ξει το ψηφο­δέλ­τιο με το γαρί­φα­λο, ώστε το Χαϊ­δά­ρι να συνε­χί­σει να έχει δημο­τι­κή αρχή που θα μάχε­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντά του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο