Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χειμερινά ελαστικά ή αλυσίδες ‑αχρείαστες να ΄ναι

Ανε­ξάρ­τη­τα από τις νέες προει­δο­ποι­ή­σεις των μετε­ω­ρο­λό­γων για επι­κεί­με­νη ισχυ­ρή κακο­και­ρία αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, που θα χτυ­πή­σει τη χώρα — Χιό­νια πάλι στην Αττι­κή — …“κόκ­κι­νες” περιο­χές κλπ. είναι πάντα επί­και­ρο το θέμα κατάλ­λη­λα λάστι­χα στο αυτοκίνητο
Κάθο­δος ‑λένε πολι­κών αερί­ων μαζών από τη βόρεια Ευρώ­πη οι οποί­ες καθώς θα αλλη­λε­πι­δρά­σουν με θερ­μό­τε­ρες και υγρό­τε­ρες στις θαλάσ­σιες εκτά­σεις γύρω από τη χώρα μας θα σχη­μα­τί­σουν ένα ισχυ­ρό βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό το οποίο θα προ­κα­λέ­σει και πάλι κακο­και­ρία, με πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μη και σε πεδι­νές — ημι­πε­δι­νές περιο­χές ή περιο­χές πολύ χαμη­λού υψο­μέ­τρου προς την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, την Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο αλλά και την Εύβοια.

Χειμερινά ελαστικά ή αλυσίδες;

Η Ελλά­δα έχει 300 μέρες το χρό­νο ηλιο­φά­νεια και αν κάποιος κατοι­κεί ή κινεί­ται στα νότια της χώρας, σε νησιά ή στις πρω­τεύ­ου­σες των νομών, μπο­ρεί να μην έχει φορέ­σει ποτέ χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά στο αυτο­κί­νη­τό του. Για τις δύσκο­λες μέρες, μετρη­μέ­νες στα δάκτυ­λα του ενός χεριού, που θα προ­κύ­ψει κάποια μεγά­λη κακο­και­ρία με χιο­νο­πτώ­σεις, το πιο σύνη­θες είναι να κατα­φύ­γει σε ένα σετ αλυ­σί­δες.

Εάν όμως ζει σε ορει­νές περιο­χές, υπάρ­χει μεγά­λο ενδε­χό­με­νο να έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά και να έχει ζήσει από πρώ­το χέρι την απο­δο­τι­κό­τη­τά τους στις χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τους χιο­νι­σμέ­νους δρόμους.
Το χει­με­ρι­νό ελα­στι­κό ή χιο­νο­λά­στι­χο ή αλπι­κό λάστι­χο, είναι ουσια­στι­κά το ίδιο πράγ­μα. Πρό­κει­ται για λάστι­χα σχε­δια­σμέ­να να λει­τουρ­γούν σε ένα ορι­σμέ­νο πλαί­σιο συν­θη­κών και να αντα­πο­κρί­νο­νται στις χει­με­ρι­νές απαι­τή­σεις ενός ηπει­ρω­τι­κού κλί­μα­τος. Υπάρ­χουν και πιο “σκλη­ρο­τρά­χη­λα” χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά, τα σκαν­δι­να­βι­κά (Nordic), που είναι φτιαγ­μέ­να για την αντι­με­τώ­πι­ση ιδιαί­τε­ρα ακραί­ων, πολι­κών συν­θη­κών και δια­τί­θε­νται με και χωρίς καρφιά.

Το χει­με­ρι­νό ελα­στι­κό λει­τουρ­γεί σωστά όταν η εξω­τε­ρι­κή θερ­μο­κρα­σία πέσει κάτω από τους 7οC, ακό­μη κι αν η άσφαλ­τος είναι στε­γνή, ενώ είναι αρκε­τά απο­δο­τι­κό όταν συνα­ντή­σει χιό­νι ή/και πάγο στο δρό­μο. Από την άλλη, το κοι­νό (θερι­νό) ελα­στι­κό που παρου­σιά­ζει μεγά­λο βαθ­μό πρό­σφυ­σης σε υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες πέλ­μα­τος, είναι ιδιαί­τε­ρα ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό σε χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, όπου το πέλ­μα του γίνε­ται σκλη­ρό και άκαμπτο.

Τα ελα­στι­κά που έχουν σχε­δια­στεί να έχουν καλή από­δο­ση κάτω από δύσκο­λες χει­με­ρι­νές συν­θή­κες φέρουν ειδι­κή σήμαν­ση. Η μόνη επί­ση­μη εγγύ­η­ση ότι το λάστι­χο έχει πραγ­μα­τι­κές ικα­νό­τη­τες το χει­μώ­να είναι η επι­γρα­φή 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) στο προ­φίλ του.

Αν το όχη­μα δεν κινεί­ται τακτι­κά σε δρό­μους με χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες ή χιό­νια, δεν χρειά­ζε­ται να τοπο­θε­τή­σου­με ελα­στι­κά της κατη­γο­ρί­ας αυτής διό­τι θα υπο­στούν μεγα­λύ­τε­ρες φθο­ρές το καλο­καί­ρι και θα έχουν μειω­μέ­νη από­δο­ση σε σχέ­ση με τα αντί­στοι­χα θερι­νά. Επί­σης, το κόστος μιας τετρά­δας χει­με­ρι­νών ελα­στι­κών κυμαί­νε­ται από τα 200 έως τα 400 ευρώ και προ­ϋ­πο­θέ­τει χώρο φύλα­ξης για τους “ζεστούς” μήνες.

Από την άλλη, οι φθη­νό­τε­ρες αλυ­σί­δες υπό­κει­νται επί­σης σε ειδι­κούς κανο­νι­σμούς και μπο­ρούν να φορε­θούν μόνο όταν υπάρ­χει χιό­νι στον δρό­μο. Σε αυτήν την περί­πτω­ση, ο οδη­γός δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τα 50 χλμ./ώρα. Ακό­μα, καλό θα είναι να σιγου­ρευ­τεί ότι είναι συμ­βα­τές με τα καλο­και­ρι­νά λάστι­χα που φορά­ει ήδη το αυτο­κί­νη­τό του.

Πηγή – πλη­ρο­φο­ρί­ες carandmotor.gr


Δείτε επίσης
Πώς επιλέγουμε τα σωστά ελαστικά;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο