Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χθες η Ολλανδή δημοσιογράφος, σήμερα η Ναταλία Γερμανού, αύριο ποιος;

Χτες ήταν η Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος Ίνγκε­μποργκ Μπέ­χελ. Σήμε­ρα η Νατα­λία Γερμανού.
Χτες αμφι­σβη­τού­νταν το αυτο­νό­η­το δικαί­ω­μα του δημο­σιο­γρά­φου να ρωτά ό,τι θέλει την εξου­σία (με πρό­φα­ση το ύφος). Σήμε­ρα αμφι­σβη­τεί­ται το δικαί­ω­μα του παρου­σια­στή να φιλο­ξε­νή­σει στην εκπο­μπή του πρό­σω­πα της επι­λο­γής του.
Τα — καθο­δη­γού­με­να και μη — τρολ των social media βγή­καν και πάλι απ’ τις τρύ­πες τους για να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά: Στο­χευ­μέ­νες, συκο­φα­ντι­κές επι­θέ­σεις για κάθε τι που δεν τους αρέ­σει και δεν το εγκρί­νουν. Από τις… «ομά­δες αλή­θειας» του βαθέ­ως κομ­μα­τι­κού μηχα­νι­σμού της ΝΔ μέχρι τα γνω­στά ψευ­δώ­νυ­μα ακρο­δε­ξιά προ­φίλ του Twitter επι­τέ­θη­καν συντο­νι­σμέ­να, όπως το συνη­θί­ζουν, στη Νατα­λία Γερ­μα­νού επει­δή φιλο­ξέ­νη­σε στην εκπο­μπή της τον δια­σώ­στη προ­σφύ­γων Ιάσο­να Αποστολόπουλο.
Έσπευ­σαν, μάλι­στα, όπως και στην περί­πτω­ση της Ολλαν­δής δημο­σιο­γρά­φου να παρα­δώ­σουν «μαθή­μα­τα δημοσιογραφίας»…
Για όσους δεν θυμού­νται, ο Ι. Απο­στο­λό­που­λος είναι ο άνθρω­πος του οποί­ου το όνο­μα απε­σύρ­θη την τελευ­ταία στιγ­μή από τη λίστα με τους προ­σκε­κλη­μέ­νους και υπό βρά­βευ­ση από την Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας ανθρώ­πους που δια­κρί­νο­νται για σημα­ντι­κές δρά­σεις. Απο ποιούς υπήρ­ξε παρέμ­βα­ση για την αφαί­ρε­ση του ονό­μα­τός του παρα­μέ­νει ακό­μη άγνωστο.
Η ουσία βρί­σκε­ται στην συντο­νι­σμέ­νη δρά­ση της ακρο­δε­ξιάς (που παρου­σιά­ζε­ται με δήθεν «πατριω­τι­κό» φερε­τζέ) στο δια­δί­κτυο και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και η οποία συμπί­πτει χρο­νι­κά με φαι­νό­με­να λογο­κρι­σί­ας, προ­βλέ­ψεις του ποι­νι­κού κώδι­κα περί «fake news», κυβερ­νη­τι­κές απα­γο­ρεύ­σεις, κλπ.
Σημεία των και­ρών ή ψηφί­δες μιας μεγα­λύ­τε­ρης εικό­νας που μόνο θετι­κές εξε­λί­ξεις δεν προ­οιω­νί­ζει για το λαό;
che guevara 008
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο