Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Απορρίφθηκε από το Κογκρέσο συκοφαντική πρόταση της Δεξιάς για τον Τσε Γκεβάρα

Έπει­τα από έντο­νη συζή­τη­ση, το Κογκρέ­σο της Χιλής απέρ­ρι­ψε πρό­τα­ση νόμου δεξιών βου­λευ­τών σύμ­φω­να με την οποία θα έπρε­πε να δια­γρα­φεί από τα σχο­λι­κά εγχει­ρί­δια κάθε ανα­φο­ρά στην ιστο­ρία και τα επι­τεύγ­μα­τα του κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα. 

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση της δεξιάς “Ανε­ξάρ­τη­της Δημο­κρα­τι­κής Ένω­σης” (UDI), θα δια­γρά­φο­νταν από τα σχο­λι­κά εγχει­ρί­δια ιστο­ρί­ας οι ανα­φο­ρές στην ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή του αργε­ντί­νου επα­να­στά­τη και τη θέση τους θα έπαιρ­ναν ανι­στό­ρη­τες συκο­φα­ντι­κές ανα­φο­ρές σε “εγκλή­μα­τα πολέ­μου” της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης. 

“Η χιλια­νή δεξιά επι­ζη­τά την δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας της χώρας μας και, πλέ­ον, του υπό­λοι­που κόσμου” σημεί­ω­σε από το βήμα της Βου­λής η βου­λευ­τής του ΚΚ Χιλής Κάρ­μεν Χερτζ, προ­σθέ­το­ντας πως “επι­χει­ρεί­ται να δημιουρ­γη­θεί μια ψευ­δε­πί­γρα­φη εξί­σω­ση μετα­ξύ θυτών και θυμάτων”. 

Άλλω­στε, οι προ­σπά­θειες δεξιών, συντη­ρη­τι­κών κύκλων στην Χιλή να δια­σπεί­ρουν αντι­κομ­μου­νι­στι­κά ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες για τον Τσε Γκε­βά­ρα και την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση συνε­χί­ζο­νται εδώ και δεκα­ε­τί­ες, χωρίς ωστό­σο τα επι­θυ­μη­τά — γι’ αυτούς — αποτελέσματα. 

Για την ιστο­ρία, η πρό­τα­ση απορ­ρί­φθη­κε με 70 ψήφους κατά, 62 υπέρ, ενώ 12 βου­λευ­τές απεί­χαν της διαδικασίας. 

Guevaristas.org

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο