Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Απορρίφθηκε με 62% η πρόταση για το νέο Σύνταγμα

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή, που έφτα­σε σε πάνω από 13 εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­φό­ρους ή 80% όσων είχαν δικαί­ω­μα ψήφου, έγι­νε την Κυρια­κή στη Χιλή το δημο­ψή­φι­σμα για την πρό­τα­ση νέου αστι­κού Συντάγ­μα­τος, σε αντι­κα­τά­στα­ση του προη­γού­με­νου που κατά βάση προ­έρ­χε­ται από το Σύνταγ­μα της περιό­δου της δικτα­το­ρί­ας Αου­γκού­στο Πινο­σέτ (1973–1990).

Με ποσο­στό 62% επι­κρά­τη­σε το λεγό­με­νο rechazo (απόρ­ρι­ψη) της πρό­τα­σης ένα­ντι 38% που πήρε η έγκρι­ση (apruebo). To απο­τέ­λε­σμα αυτό, που δια­φαι­νό­ταν τις τελευ­ταί­ες μέρες, δημιούρ­γη­σε απο­γο­ή­τευ­ση σε σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές και οπορ­του­νι­στι­κές δυνά­μεις του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού του Προ­έ­δρου Γκα­μπριέλ Μπόριτς.

Μετά τη νίκη του rechazo ο Πρό­ε­δρος της χώρας κάλε­σε τις πολι­τι­κές δυνά­μεις σε συνά­ντη­ση, που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για χτες, για να δοθεί συνέ­χεια στη δια­δι­κα­σία της συγκρό­τη­σης νέας δια­δι­κα­σί­ας ανα­θε­ώ­ρη­σης του Συντάγματος.

Σε διάγ­γελ­μά του ο Μπό­ριτς σημεί­ω­σε: «Υπό­σχο­μαι ότι θα κάνω τα πάντα από την πλευ­ρά μου για να οικο­δο­μή­σου­με, μαζί με το Κογκρέ­σο και την κοι­νω­νία των πολι­τών, μια νέα συντα­κτι­κή δια­δρο­μή που θα παρα­δώ­σει ένα νέο κεί­με­νο, το όποιο συλ­λέ­γο­ντας τα διδάγ­μα­τα από τη δια­δι­κα­σία, θα κατα­φέ­ρει να τα ερμη­νεύ­σει για μια ευρεία πλειο­ψη­φία πολι­τών» και πρό­σθε­σε: «Η δημο­κρα­τία της Χιλής βγαί­νει πιο εύρω­στη, ο κόσμος δεν ήταν ικα­νο­ποι­η­μέ­νος με την πρό­τα­ση της Συνταγ­μα­τι­κής Συνέ­λευ­σης και απο­φά­σι­σε να την απορ­ρί­ψει ξεκά­θα­ρα ζητώ­ντας από τους θεσμούς να εργα­στούν με περισ­σό­τε­ρο διά­λο­γο, δέσμευ­ση, σεβα­σμό και στορ­γή μέχρι να φτά­σου­με σε μια πρό­τα­ση που μας ικα­νο­ποιεί όλους».

Παράλ­λη­λα με τη συνέ­χι­ση των αυτα­πα­τών περί ενός «πιο ανθρώ­πι­νου καπι­τα­λι­σμού» μέσω του νέου Συντάγ­μα­τος, ενι­σχύ­ε­ται και το ιδε­ο­λό­γη­μα της «εθνι­κής και ταξι­κής συναί­νε­σης». Επί­σης, την ίδια ώρα που ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Πρό­ε­δρος καλεί σε συναί­νε­ση ή ανα­γνω­ρί­ζει «αδι­κί­ες και ανι­σό­τη­τες, αύξη­ση του κόστους ζωής, έλλειμ­μα στη λαϊ­κή στέ­γη», απο­φεύ­γει να τοπο­θε­τη­θεί σε αιτή­μα­τα όπως για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων των δια­δη­λώ­σε­ων του 2019 και χαρα­κτη­ρί­ζει «βία στον νότο» τις κινη­το­ποι­ή­σεις των ιθα­γε­νών Μαπού­τσε, που δέχο­νται την κατα­στο­λή των ενό­πλων δυνά­με­ων της Χιλής.

Σε ό,τι αφο­ρά την απόρ­ρι­ψη της συγκε­κρι­μέ­νης πρό­τα­σης του νέου Συντάγ­μα­τος, ανα­λυ­τές την απο­δί­δουν στο ότι ο Πρό­ε­δρος και υπουρ­γοί πολύ ενερ­γά τοπο­θε­τή­θη­καν υπέρ της έγκρι­σης (μάλι­στα προ­βλέ­πουν και αλλα­γές στην κυβέρ­νη­ση), ότι δεν έγι­ναν απο­δε­κτές προ­τά­σεις για πολυ­ε­θνι­κό κρά­τος και τη δυνα­τό­τη­τα παράλ­λη­λου συστή­μα­τος δικαιο­σύ­νης στους ιθα­γε­νείς (απο­τε­λούν το 19% του πλη­θυ­σμού), για ζητή­μα­τα ανα­γνώ­ρι­σης ίσων δικαιω­μά­των ανά­με­σα στα φύλα, στους ανθρώ­πους κάθε σεξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού και αυτο­προσ­διο­ρι­σμού ταυ­τό­τη­τας, στο δικαί­ω­μα στις αμβλώ­σεις. Επί­σης σημειώ­νε­ται ότι ένα μέρος και των συντη­ρη­τι­κών δυνά­με­ων, ενώ έβγαι­νε ανοι­χτά κατά της συγκε­κρι­μέ­νης πρό­τα­σης, εξέ­φρα­σε τη διά­θε­σή του να συμ­με­τά­σχει σε μια νέα ανα­θε­ώ­ρη­ση Συντάγματος.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο