Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Καταστολή κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών από την κυβέρνηση Μπόριτς

Στην τρί­τη κινη­το­ποί­η­ση μαθη­τών και φοι­τη­τών μέσα στη βδο­μά­δα, η περι­βό­η­τη στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη αστυ­νο­μία (carabineros — που προ­έρ­χε­ται από την επο­χή της δικτα­το­ρί­ας του Πινο­σέτ και δια­τη­ρεί­ται από τη νέα σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Γκα­μπριέλ Μπό­ριτς) προ­χώ­ρη­σε την Πέμ­πτη σε γενι­κευ­μέ­νη κατα­στο­λή με τη χρή­ση κανο­νιών νερού και δακρυ­γό­νων, στο Σαντιάγκο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει και το βίντεο όπου νερό με δύνα­μη από «αύρα» της αστυ­νο­μί­ας χτυ­πά­ει έναν μαθη­τή στο στή­θος και τον πετά­ει στον τοί­χο. Επί­σης, δεν έλει­ψαν και προ­βο­κα­τό­ρι­κες ενέρ­γειες, με κάψι­μο δημό­σιων λεωφορείων.

Οι φοι­τη­τές και οι μαθη­τές με τα συντο­νι­στι­κά τους όργα­να ζητά­νε δωρε­άν και ποιο­τι­κή Εκπαί­δευ­ση, με σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές και καθο­λι­κή πρό­σβα­ση των νέων σε όλες τις βαθμίδες.

Στη Χιλή τα δημό­σια ιδρύ­μα­τα χρε­ώ­νουν δίδα­κτρα στους φοι­τη­τές και το απο­τέ­λε­σμα είναι να υπάρ­χουν πάνω από 1,1 εκα­τομ­μύ­ριο φοι­τη­τές που είναι χρε­ω­μέ­νοι με δάνεια και αδυ­να­τούν να ξεπλη­ρώ­σουν. Στις προ­ε­κλο­γι­κές προ­τά­σεις, ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Μπό­ριτς έκα­νε λόγο για παρα­γρα­φή τόκων και ανα­βο­λή πλη­ρω­μής χρε­ών μέχρι έως και 20 χρό­νια. Επί­σης, στην πρό­τα­ση για το νέο Σύνταγ­μα, που απορ­ρί­φθη­κε με 62% στο δημο­ψή­φι­σμα στις 4 Σεπτέμ­βρη, προ­βλε­πό­ταν και άρθρο του­λά­χι­στον τυπι­κά για το καθο­λι­κό δικαί­ω­μα στην Εκπαί­δευ­ση με δημό­σια χρη­μα­το­δό­τη­ση. Οπως δεί­χνουν και οι δηλώ­σεις του Μπό­ριτς μετά την απόρ­ρι­ψη, θα συνε­χι­στεί η δια­δι­κα­σία ανα­θε­ώ­ρη­σης του Συντάγ­μα­τος, ωστό­σο είναι φανε­ρό ότι θα επι­διω­χθεί συμ­βι­βα­σμός με άλλες αστι­κές δυνά­μεις και συμ­φέ­ρο­ντα που θέλουν να δια­τη­ρη­θεί και η πλή­ρως εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νη Παι­δεία στη χώρα.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο